05 jul 2021

Autoverzekeringspremie bij verhuis

Tijdens de commissievergaderingen van 5 en 12 juli 2021 stelde Dieter Van Besien enkele vragen aan de Minister van Economie en de Staatssecretaris van Consumentenbescherming over praktijken van autoverzekeraars. Momenteel is het zo dat de verzekeringsnemer in principe het recht heeft om een verzekering op te zeggen in het geval dat de verzekeraar eenzijdig de te betalen premie wijzigt. Onder de eenzijdige prijswijziging valt de verandering van de premie wanneer een verzekeringsnemer verhuist. Uit contacten met Test Aankoop blijkt dat dit wetsprincipe in de praktijk niet steeds wordt nageleefd door verzekeraars. Om die reden wou Dieter Van Besien de Minister en de Staatssecretaris wijzen op deze problematiek en vragen of zij hiertegen plannen zullen ondernemen. U kan hieronder de tekst van de tussenkomst van Dieter Van Besien, het antwoord van de Minister en de Staatssecretaris en de repliek terugvinden.

Mijn vragen

Wanneer een consument verhuist, zal zijn autoverzekeraar hem eventueel een hogere premie willen aanrekenen. Dat kan legitiem zijn wegens de statistische vaststelling dat het aantal ongevallen in bepaalde gemeenten hoger is, maar verzekeraars koppelen onderling sterk verschillende premies aan een postcode. De consument kiest zijn verzekeraar in de eerste plaats op basis van de tarieven die gelden in de gemeente waar hij woont wanneer hij zijn verzekering afsluit. Het is dan ook logisch dat die consument bij verhuis, en de daaropvolgende wijziging van de premie, het recht heeft over te stappen naar een andere verzekeraar. De verzekeraar is verplicht eerst een voorstel aan de verzekeringnemer te doen vooraleer een hogere premie kan worden aangerekend. De verzekeringnemer moet dan zijn akkoord geven of kan naar een andere verzekeraar overstappen.

Test-Aankoop stelt vast dat verzekeraars dit principe vaak niet toepassen. Meer nog, sommige verzekeraars stipuleren clausules die in strijd zijn met de wet, en laten zo uitschijnen dat de verzekeringnemer de gewijzigde premie moet aanvaarden.

Vandaar mijn volgende vragen, mijnheer de minister.

Ten eerste, hoeveel klachten kwamen in de voorbije jaren binnen bij de ombudsman van de verzekeringen, specifiek inzake premieverhogingen na verhuis?

Ten tweede, bent u van mening dat de verzekeraars hun verplichtingen inzake segmentering van verzekeringstarieven voldoende naleven? Oefent de FSMA hierop voldoende controle uit? Zult u hier sterker op inzetten, rekening houdend met de evolutie van het aantal klachten?

Ten derde, het toepassingsgebied van de wetsbepalingen inzake segmentering kan worden uitgebreid bij koninklijk besluit. Vindt u het niet aangewezen dit te doen, bijvoorbeeld voor de omniumdekking, waarvoor de premie meestal hoger is dan voor de aansprakelijkheidsdekking?

Het antwoord van de Minister

De klachten inzake premieverhogingen na een verhuizing die de ombudsman van de verzekeringen de voorbije vier jaar heeft ontvangen zijn  zodanig gering, dat deze niet toelaten bepaalde gevolgtrekkingen te maken. De FSMA heeft geen controlebevoegdheid a priori wat verzekeringen betreft. Dit betekent onder meer dat de verzekeringsdocumenten niet dienen te worden gecontroleerd vooraleer ze door de verzekeraars gebruikt worden. Een verzekeraar kan de woonplaats van de verzekeringnemer als een segmentatiecriterium voor de tarifering gebruiken. Voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto dienen deze segmentatiecriteria op de website gepubliceerd te worden.

De bevoegdheid om klachten te behandelen komt toe aan de ombudsman voor verzekeringen die over de problematiek van de toepassing van de regels inzake segmentatiecriteria en inzake risicoverzwaring geen bijzondere aandacht aan de FSMA heeft gevraagd. Daarom heeft de FSMA  geen gerichte controleacties voor dit thema ondernomen. Voor zover dit noodzakelijk zou blijken, zal de FSMA gerichte controleacties ad hoc ondernemen. De situatie moet geobjectiveerd worden. Ik wacht dus eerst het resultaat af van het onderzoek van de FSMA voordat ik mij uitspreek over het nut om een besluit te nemen.

Het antwoord van de Staatssecretaris

Ik herinner u eraan dat de FSMA geen controlebevoegdheid a priori heeft wat verzekeringen betreft. Dat betekent onder meer dat verzekeringsdocumenten niet dienen te worden gecontroleerd vooraleer zij door de verzekeraars worden gebruikt. Een verzekeraar kan de woonplaats van een verzekeringnemer als segmentatiecriterium voor de tarifering gebruiken.

Voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto dienen de segmentatiecriteria op de website te worden gepubliceerd. Een verhuizing kan een verzwaring van het risico vormen. Artikel 46, paragraaf 2 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bepaalt dat de verzekeraar die beslist om gedurende de looptijd van een overeenkomst wegens een gewijzigd risico aan de verzekeringnemer een voorstel tot wijziging van de tariefvoorwaarden te bezorgen, dat uitdrukkelijk schriftelijk en op gemotiveerde wijze moet doen.

De FSMA is niet bevoegd om toezicht te houden op het beheer van individuele dossiers en kan in dit concrete geval dus niet oordelen over de wijze waarop een verhuis van een verzekeringsnemer wordt weerspiegeld in de aanpassing van de premie voor burgerlijke aansprakelijkheid auto of omnium. De bevoegdheid om klachten te behandelen, komt toe aan de Ombudsman van de Verzekeringen, die voor de problematiek van de toepassing van de regels inzake segmentatiecriteria en risicoverzwaring geen bijzondere aandacht van de FSMA heeft gevraagd.

De FSMA heeft hieromtrent nog geen gerichte controles ondernomen, onder meer omdat er aangaande de problematiek geen concrete problemen zijn gesignaleerd en mede omdat op grond van de risk-based selectie van te controleren ondernemingen of producten geen signalen zijn gekomen dat de praktijk een risico zou vormen. Indien de FSMA aanwijzingen zou krijgen van een aanzienlijke stijging van het aantal klachten op dit gebied, kan zij gerichte adhoccontroles ondernemen of, voor zover dat noodzakelijk zou blijken, de bestaande controleprocedures uitbreiden naar dergelijke producten of praktijken. Deze aanwijzingen, die onder meer gebaseerd zouden kunnen zijn op ontvangen klachten, zijn er voor de toepassing van de artikelen 45 en 46 over de segmentatiecriteria en van artikel 81, paragraaf 1 over de verzwaring van risico van de wet van 4 april 2014, op dit ogenblik evenwel niet.

Gezien het beperkte aantal meldingen en klachten alsook de onduidelijkheid over het aantal voorvallen of wetsovertredingen lijkt het mij niet aangewezen om op dit moment wettelijk op te treden. Ik laat het liever aan de bevoegde diensten over om wanneer nodig tegen overtreders  op te treden, ten voordele van de consument.

Repliek

Ik ben het met u eens dat we best eerst de cijfers objectiveren. Indien het om een bestaande praktijk gaat, moeten wij inderdaad streng zijn. Mensen bewust om de tuin leiden is immers laakbaar.

Ik ben het er echter wel mee eens dat wij eerst de cijfers moeten objectiveren. Uit uw cijfers blijkt dat het probleem eerder klein is. Ik zal contact opnemen met de organisatie die mij op de kwestie attent maakte, om te bekijken op welke manier wij de cijfers kunnen objectiveren. Indien nodig kunnen we daarna aan de alarmbel te trekken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren