05 jul 2021

Bescherming bij (ver)bouwen

Tijdens de commissievergadering van 5 juli 2021 ondervroeg Dieter Van Besien de Minister van Economie over zijn plannen om een betere bescherming te garanderen voor consumenten in het geval dat de (hoofd)aannemer bij verbouwingen zich failliet laat verklaren. Het voorzien van een betere bescherming in dit geval is een van de beleidsintenties van Pierre-Yves Dermagne. Aangezien Dieter Van Besien opnieuw een melding kreeg van dergelijk misbruik, vroeg hij de Minister naar een stand van zaken.

Betere bescherming bij (ver)bouwen

Reeds in de vorige legislatuur waren er discussies over hoe de burger van een betere bescherming kon genieten bij verbouwingen. Dankzij een Pano-reportage werd toen duidelijk dat verschillende fraudeurs misbruik maken van de faillissementswetgeving bij aannemingswerken. Deze fraudeurs vragen voorschotten voor de uit te voeren werken, laten de kosten oplopen en laten zich vervolgens failliet verklaren. In de mate dat er nog geld over zou zijn in de te verdelen boedel, is de gedeputeerde vaak niet degene met een voorrecht, waardoor hij zijn geld niet terugziet. Tijdens de vorige legislatuur werd rond dit thema uiteindelijk weinig ondernomen, maar in de beleidsverklaring van Perry-Yves Dermagne belooft hij actie.

De Minister overweegt een herziening van de wet Breyne. Deze wet voorziet in een reglementering van de voorschotten die de aannemer kan vragen van de burger, waardoor ze ongeveer moeten overeenkomen met de kosten van het te gebruiken materiaal. Daarnaast wordt een financiële garantie vastgelegd om de burger terug te betalen mocht de aannemer niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld bij faillissement). Deze wet is op zich goed, maar geldt alleen in het geval dat een burger een aannemer vraagt om een volledig nieuw huis te bouwen. Het geldt dus niet bij grote renovatiewerken. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet lijkt dus een wenselijke stap voorwaarts in onze consumentenbescherming. Deze stap moet worden genomen, nu we van burgers extra inspanningen verwachten om hun woningen te renoveren in functie van het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Om die reden vroeg ik de Minister naar een stand van zaken. Mijn vragen, het antwoord van de Minister en mijn repliek kan u hieronder lezen. 

Mijn vragen

Mijnheer de minister, in uw beleidsverklaring staat uw intentie om burgers beter te beschermen bij het aankopen van een huis of bij het uitvoeren van verbouwingen. Het is een belangrijke maatregel om de huisvestingssituatie in ons land onder controle te krijgen. Ik kreeg een melding van een burger die een aannemer voor nalatigheden heeft laten veroordelen. Dit is trouwens geen alleenstaand verhaal. De aannemer in kwestie liet zich vervolgens failliet verklaren. Hij kon een doorstart maken, terwijl de gedupeerde met de schade bleef zitten. De  gedeputeerde kon zich niet beroepen op zijn verzekering voor algemene bouwkosten om de hoog opgelopen verbouwingskosten en de  gerechtskosten te vergoeden.

In uw beleidsverklaring kondigde u een grondige analyse aan van de problemen en de oorzaken die consumenten bij bouw en verbouwingen ondervinden. Die analyse zal de basis vormen voor verdere wetgevende initiatieven, zoals de modernisering van de wet-Breyne. Mijnheer de minister, ik heb hierover een aantal vragen.

Ten eerste, hoe staat het met de analyse van de bestaande problemen? Wanneer mogen we de resultaten verwachten?

Ten tweede, wat zijn de geanticipeerde problemen met de wet-Breyne waardoor u een modernisering overweegt? Overweegt u bijvoorbeeld een uitbreiding van het toepassingsgebied naar grondige renovatiewerken?

Ten derde, in uw beleidsverklaring staat ook de intentie om meer gestandaardiseerde verzekeringen uit te werken, naar het voorbeeld van de minimumvoorwaarden bij de autoverzekering. Denkt u dat het interessant kan zijn om een standaardverzekering voor bouwrisico's uit te werken?

Ten vierde, om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten de Belgen in versneld tempo hun huizen renoveren en energiezuiniger maken. Gelooft u dat de stijgende vraag naar aannemers in elk geval moet betekenen dat consumenten ook in een verhoogd tempo beter tegen fraudeurs moeten worden beschermd?

Het antwoord van de Minister

Burgers beter beschermen bij de aankoop van een huis of bij de uitvoering van verbouwingen, is inderdaad belangrijk. Een aantal pistes van reflecties omtrent de aangehaalde problemen wordt momenteel onderzocht. Het gaat daarbij inderdaad om, ten eerste, de beheersing van het risico van insolventie in hoofde van de aannemer, ten tweede, het gegeven dat de consument aanzienlijke bedragen moet betalen, terwijl er onvoldoende garanties op correct uitgevoerde aannemingswerken bestaan, en ten derde, de aansprakelijkheidsregeling voor aannemingswerken in het algemeen.

Gelet op de actuele werklast van de FOD Economie en het groot aantal lopende dossiers, wordt verwacht dat een analyse van de verschillende pistes pas zal kunnen worden afgerond in het tweede semester van 2021. De opstelling van minimumvoorwaarden en/of een standaardverzekering voor bouwrisico's lijkt mij niet mogelijk, wegens het feit dat een bouwinsolventieverzekering niet gereglementeerd werd.

Tot slot vestig ik de aandacht op het feit dat de aannemer zijn tienjarige aansprakelijkheid door een verzekering moet dekken wanneer hij  bepaald onroerend werk op woningen verricht waarvoor de tusssenkomst van een architect verplicht is.

Mijn repliek

Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. De huizenmarkt is uiteraard een enorme markt in ons land. Volgens de Nationale Bank is die zelfs een beetje oververhit en moeten wij extra voorzichtig omgaan met die markt. Door de omvang van die markt is het onvermijdelijk dat er in de sector ook een aantal charlatans rondloopt. Dat is extra gevaarlijk, omdat het hier voor de meeste gezinnen gaat om de grootste investering die zij in hun leven zullen doen.

Wij moeten die gezinnen dus beschermen tegen die charlatans om drama's te vermijden. Ik kijk dus zeker uit naar de resultaten van uw analyse en naar de initiatieven die op basis ervan kunnen worden genomen.

Conclusie

De Minister stelt dat het resultaat van de analyse op basis waarvan een betere bescherming van de consument bij verbouwen zal worden uitgewerkt, in het tweede semester bekend zal worden gemaakt. Ik kijk uit naar de resultaten van deze analyse. Het is mijn overtuiging dat zelfs indien zou blijken dat misbruik van de faillissementswetgeving een relatief klein fenomeen is, een betere bescherming uitgewerkt moet worden. De vraag naar verbouwingswerken zal in de nabije toekomst alleen toenemen, waardoor charlatans mogelijk met meer zullen wegraken. Daarnaast zijn de gevolgen van misbruik voor de betrokkenen die verbouwen gigantisch groot. Een huis kopen en een huis verbouwen zijn vaak de grootste investeringen die mensen in hun leven doen. Vanuit dat oogpunt verdient er dus zeker extra aandacht te gaan naar het beschermen van mensen in die situatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren