23 mrt 2022

Bescherming van klokkenluiders voor fiscale fraude?

Tijdens de commissievergadering van 23 maart stelde Dieter Vanbesien enkele vragen aan de minister van Financiën omtrent een klokkenluiderstatuut voor fiscale fraude en belastingontwijking. Uit het antwoord van de minister van Economie op een andere parlementaire vraag bleek dat België verregaandere ambities had dan de Europese richtlijn over klokkenluiders voorschreef. Dat is zeer goed nieuws en past binnen de ambitie van de Vivaldi-regering om werk te maken van de strijd tegen fiscale fraude. Dieter Vanbesien wilde weten wat precies de modaliteiten van deze bijkomende regeling zouden zijn.

Mijn vragen

Uit het antwoord van uw collega minister Dermagne op de parlementaire vraag met nr. 671 blijkt dat België de Europese richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden in 2022 zal omzetten. Opvallend hierbij was dat de minister aangaf dat België het toepassingsgebied van de richtlijn zou uitbreiden tot klokkenluiders van belastingfraude en belastingontwijking. Toen ik u hierover vorig jaar ondervroeg (MV nr. V55016716C) gaf u aan dat u zou onderzoeken of er verbeteringen aan de huidige situatie mogelijk zijn. Toch was het uitwerken van een klokkenluidersstatuut of een meldpunt voor fiscale fraude geen onderdeel van uw actieplan tegen sociale en fiscale fraude. Ik was dus zeer aangenaam verrast om te vernemen dat hier nu werk van zal worden gemaakt.

Ik heb hier enkele vragen over:

 1. Gezien de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn neem ik aan dat u nauw betrokken bent bij de omzetting ervan. Kan u ons vandaag zicht geven op het tijdsschema waarbinnen de richtlijn omgezet zal worden? Welke stappen moeten nog ondernomen worden en wanneer wilt de regering landen?
 2. Kan u meer informatie geven over hoe de regeling voor klokkenluiders inzake belastingfraude en belastingontwijking er uit zal zien? In welke mate zal dit statuut aansluiten bij de regeling zoals ze beschreven is in de richtlijn (2019/1937)?
  1. Zullen de bepalingen onder de artikelen 16 - 24 ook gelden voor melders van fiscale fraude?
  2. Op welke vlakken overweegt u eventueel af te wijken van hetgeen bepaald is onder de richtlijn?
  3. In welke mate gelooft u dat er synergiën kunnen optreden indien de bescherming van de melders van fiscale fraude is afgestemd op de regeling voor melders van sociale fraude?
  4. Zullen alle personen die belastingfraude en -ontwijking melden onder de toekomstige regeling vallen? Indien niet, wat zijn de grenzen aan het toepassingsgebied?
 3.  Heeft u de boodschap van David Baele en Jérôme Aass in de Tijd van 9 december gelezen? Hoe reageert u op hun stelling dat België werk moet maken van een speak-upcultuur, waarbij de principes vertrouwen, onpartijdigheid en bescherming bij de omzetting van de richtlijn centraal moeten staan?

Het antwoord van de minister

Het toepassingsgebied van de klokkenluidersrichtlijn is zeer ruim opgevat en is transversaal. Dit zorgt ervoor dat in België heel veel overheden betrokken zijn bij de omzetting van deze richtlijn.

Aldus waakt de directie-generaal Europese Zaken en coördinatie, afhangende van collega Sophie Wilmès, erover dat de verschillende betrokken overheden op regelmatige basis samenkomen en dat ze inlichtingen uitwisselen en overleg plegen betreffende de omzettingswerkzaamheden. De FOD BOSA, afhangende van mijn collega over Petra De Sutter, coördineert de omzettingswerkzaamheden voor de federale openbare sector. 

U verwijst naar het antwoord van mijn collega Pierre-Yves Dermagne, bevoegd voor de FOD Economie, die de omzettingswerkzaamheden voor de private sector coördineert. De drie Gewesten en de drie Gemeenschappen dienen eveneens de richtlijn om te zetten, elk voor wat hun bevoegdheid betreft. Wat betreft het tijdpad voor de invoering van de teksten van de omzetting van deze richtlijn, werd het voorontwerp van wet goedgekeurd op de ministerraad van 25 februari 2022. Het werd overgemaakt aan de Raad van State voor advies. De gedetailleerde bespreking van de bepalingen zal gebeuren bij de behandeling door het Parlement, maar volgende elementen kan ik u reeds meegeven.

Ten eerste, de bepalingen van de externe meldkanalen zijn inderdaad van toepassing op belastingfraude. Belastingfraude wordt gedefinieerd als een inbreuk op de fiscale reglementering. Ten tweede, de FOD Financiën heeft een werkgroep opgericht onder leiding van het Comité Anti-Fraude (het CAF) om een concrete invulling te geven aan dit meldpunt. Ten derde, in de toekomst zal iedereen, zoals vandaag reeds, steeds fraude mogen melden aan de FOD Financiën. De klokkenluidersregeling biedt nu bovendien onder een aantal voorwaarden bescherming tegen represailles aan de melder. Het op te richten meldpunt zal in de toekomst leiden tot een eenvormig kanaal en procedure om meldingen te doen aan de fiscale administratie. Ten vierde, er is overleg geweest inzake de oprichting van een meldpunt tussen de FOD Financiën en de SIOD, onder meer inzake best practices. Ten slotte, in het kader van het College van de strijd tegen de fiscale en de sociale fraude zijn er projecten die erop gericht zijn de informatieuitwisseling en de samenwerking met de diensten van SIOD en de diensten van de sociale zekerheid continu te verbeteren.

Ik ben van mening dat België meldingsprocedures dient in te stellen die de klokkenluiders beschermen tegen represailles. Samen met mijn collega's van de regering volg ik nauwgezet de  omzettingswerkzaamheden op, die echt bijdragen aan een speak-upcultuur. De principes van vertrouwen, onpartijdigheid en bescherming staan daarbij centraal.

Repliek 

Dank u wel, mijnheer de minister. Ik ben blij met het antwoord. Ik weet uiteraard ook dat fiscale fraude voor u heel belangrijk is, zoals ook voor ons. We zijn ook nog altijd in blijde verwachting van uw komst naar de commissie om uw fraudeplan toe te lichten en hierover van gedachten te wisselen. Die uitnodiging staat nog steeds, ze is nog niet vervallen. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen. Dit onderdeel kan dan zeker ook besproken worden. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren