05 mei 2021

Het versterken van de Belgische Mededingingsautoriteit

Tijdens de commissievergadering van 5 mei 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Economie gevraagd naar zijn plannen om de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) te versterken. In het regeerakkoord en in de beleidsverklaring van de Minister zijn enkele bepalingen opgenomen over het vergroten van de slagkracht van de BMA, en over het uitbreiden van de rol die ze speelt in het wetgevingsproces. Op de verjaardag van de voorloper van de BMA, wou Dieter Van Besien een update over de stand van zaken.

De rol van de BMA

Het mededingingsrecht neemt dankzij het initiatief van Europa een steeds belangrijkere rol in. Mededingingsrecht is het recht dat zich verzet tegen monopolievorming en kartelafspraken, twee economische tendensen die de onderlinge concurrentie van bedrijven tegengaan, en de prijzen voor consumenten de hoogte in doen schieten. De BMA krijgt in vergelijking met de mededingingsautoriteiten in onze buurlanden relatief weinig middelen, terwijl de uitdagingen door de digitalisering en de globalisering van onze economie alleen maar toenemen. De intentie van Pierre-Yves Dermagne om de rol van de BMA te verstevigen, moet dus gepaard gaan met het toekennen van extra middelen. Ik ondervroeg de Minister of zijn beleidsintenties reeds meer concreet zijn geworden, en tegen wanneer we wijzigingen mogen verwachten.

Mijn vraag aan de Minister 

Op 5 mei 1993 werd de Raad voor de Mededinging, een van de voorlopers van de Belgische Mededingingsautoriteit, in België opgericht. 25 jaar later is het belang van het mededingingsrecht Europees alleen maar toegenomen. Een eerlijke mededinging leidt tot een verhoogde  concurrentie, wat innovatie en de prijzen voor consumenten ten goede komt. Monopolisten en andere spelers die misbruik kunnen maken van hun machtspositie zorgen voor het tegenovergestelde. In deze hoogtechnologische samenleving zorgen de techgiganten en de kapitaalintensiviteit van de opstart voor vele nieuwe uitdagingen.

Ook zonder die globale evoluties staat België voor uitdagingen. Onderzoek van het Prijzenobservatorium wijst uit dat Belgen veel meer betalen voor gewone voedingsmiddelen dan onze buren, o.a. door problemen in de distributiesector. Om die reden geeft de BMA dit jaar opnieuw prioriteit aan het onderzoeken van de retail- en distributiesector. Ook de marktconcentraties in de Telecom en de prijseffecten van de verkoopstrategie van 'product bundeling' is een probleem waar de BMA en de consumentenorganisatie Test Aankoop reeds lang op wijzen. De BMA wijst ook op de toegangsproblemen die de huidige regelgeving rond de vrije beroepen veroorzaken voor de mededinging. De lijst van  uitdagingen is met andere woorden groot, terwijl de BMA soms wordt vergeleken met een waakhond zonder tanden, o.a. omdat ze op veel minder middelen kan rekenen dan vergelijkbare instellingen in onze buurlanden.

In uw beleidsverklaring lees ik dat u de slagkracht en de rol van de BMA wilt vergroten. Dat verwelkom ik ten zeerste. Ik had hierover de volgende vragen:

1) Wat zal u doen om de slagkracht van de Belgische mededingingsautoriteit te vergroten? Wanneer kunnen we concrete maatregelen en middelen verwachten?

2) U wilt de BMA ook meer betrekken bij het uitwerken van pro-concurrentiële regelgeving en bij concurrentie impact-assessments van nieuwe wetten en regelgeving. Op welke manier zal u de BMA hierin betrekken?

3) In welke mate vervullen de Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie en het College voor de Mededinging vandaag reeds deze adviserende rol? Op welke manier zal het advies van de de BMA een aanvulling zijn en hoe zullen deze instellingen hun activiteiten op elkaar afstemmen?

Het antwoord van de Minister

Zoals ik heb onderstreept in mijn beleidsnota en conform het regeerakkoord, is het wenselijk de Belgische Mededingingsautoriteit te versterken. Hiermee wordt ook voldaan aan een Europese eis uit de richtlijn 2019/1 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een voorontwerp van wet dat de komende weken aan de Ministerraad zal worden voorgelegd.  Naast de omzetting van de richtlijn voorziet het voorontwerp van wet ook in bijkomende wijzigingen op vraag van de BMA om tegemoet te komen aan bepaalde procedurele moeilijkheden die de BMA ondervindt bij de toepassing van het Wetboek van Economisch Recht.

Er zijn ook besprekingen in de regering over mogelijke bijkomende financiële middelen voor de BMA. De vertraging in de omzetting van de Europees richtlijn heeft geen belangrijke gevolgen voor de BMA. Het Belgisch recht is immers al grotendeels in lijn met die richtlijn. De BMA vervult al een adviserende rol, bijvoorbeeld bij de omzetting van richtlijn 2019/1, het Europese voorstel Digital Markets Act, of in het kader van initiatieven in de telecomsector. Een wetgevend initiatief daaromtrent is dus niet noodzakelijk. In dat kader mag niet het oog worden verloren dat elke nieuwe bevoegdheid die aan de BMA wordt toegekend, extra middelen zal vergen om de autoriteit in staat te stellen om haar taken doelmatig uit te voeren.

De samenwerking tussen de BMA en de Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie wordt omkaderd door een protocol van 2015. De Dienst voor de Mededinging staat de minister van Economie bij in de uitoefening van de bevoegdheden die hem worden toegekend door Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht, werkt mee aan het regelgevend kader op het vlak van mededinging en vertegenwoordigt België bij de Europese instellingen, zoals de Raad van de Europese Unie, waar er over Europese wetteksten wordt onderhandeld. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de BMA  erop toe te zien dat de mededingingsregels worden gehandhaafd en om een einde te maken aan inbreuken op het mededingingsrecht. Hun missies en hun aanpak zijn complementair. Ik heb reeds mogen vaststellen dat die complementariteit opportuun is wanneer zij zich samen buigen over vraagstukken of kwesties inzake mededinging.

Mijn repliek

Ik ben blij te horen dat u het belang van de BMA correct inschat en dat u op een degelijke manier bezig bent met de voorbereiding van de omzetting. De kwaliteit primeert uiteraard op de timing.

Als in extra functionaliteiten wordt voorzien, staan daar extra middelen tegenover. Dat is ook duidelijk zo. Het is onze taak om te bekijken wat nodig is om de zaken goed te doen werken. Dan moeten we de nodige budgetten zoeken om daaraan tegemoet te komen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren