23 mrt 2022

Biedt de DCK een oplossing voor negatieve rentes?

Tijdens de commissievergadering van 23 maart 2022 heeft Dieter Vanbesien de minister van Financiën gevraagd naar de mogelijkheden die de Deposito- en Consignatiekas biedt om de negatieve rente te omzeilen. Sommige banken rekenen een negatieve rente aan bij klanten die een bepaald drempelbedrag op de rekening overschrijden. Specifiek voor klanten die hun middelen ontvangen van de overheid is dit nefast, aangezien zij periodiek een grote som ontvangen en dus niet kunnen voorkomen dat de drempelwaarde wordt overschreden.

Mijn vragen

In de Standaard van 21 februari 2022 lazen we dat de Deposito- en Consignatiekas (DCK) een renteloze depositorekening aanbiedt voor rechtspersonen die overheidsmiddelen ontvangen. De overheidsdienst stelt dit te doen vanuit een vorm van solidariteit tussen overheden. Alexandre De Geest, administrateur-generaal van de Belgische schatkist, zegt evenwel in hetzelfde artikel dat bedrijven en vermogende particulieren wettelijk gezien ook gebruik kunnen maken van de depositokas om negatieve rentes te vermijden.

Persoonlijk ben ik zeer tevreden met dit initiatief van de DCK. Ik heb al eerder aangekaart dat de negatieve rentes bijzonder onrechtvaardig zijn voor organisaties die overheidsmiddelen ontvangen door de manier waarop wordt bepaald of de rente verschuldigd is. Dergelijke organisaties kunnen weinig tot niets ondernemen om hun inkomsten te spreiden om het overschrijden van de drempelwaarde te vermijden. Ik heb de mogelijkheden van de nieuwe depositorekening dan ook verspreid in mijn netwerk.

Ik heb hier toch nog enkele vragen over:

  1. Hoe kijkt u zelf naar deze depositorekening? Het was een autonoom initiatief van de DCK, maar steunt u dit initiatief?
  2. Zal u een ruimere bekendheid geven aan het initiatief?
  3. Het is mij nog niet volledig duidelijk wie wel en niet gebruik kan maken van de depositorekening van de DCK. Betreft dit alleen overheidsentiteiten of in principe alle rechtspersonen en natuurlijke personen zoals vermeld in het artikel in de Standaard? Uit mijn rechtstreekse communicatie met de DCK bleek dat alle organisaties die overheidsmiddelen krijgen aanspraak kunnen maken. Is dit dan ook het geval voor bijvoorbeeld een vzw of NGO waarvan een deel van de activiteiten gefinancierd worden door overheidsmiddelen? Waar ligt de grens? Wat is precies het onderscheidend criterium? 
  4. Uit mijn communicatie met de DCK bleek verder dat het aanbieden van deze depositorekening met een nulrente een tijdelijke steunmaatregel betreft. Kan u dit bevestigen? Wat is momenteel de voorziene duurtijd van de nulrente op de rekening? Op basis van welke parameters zal dit eventueel worden bijgesteld en zal deze depositorekening op zich blijven bestaan?

Het antwoord van de Minister

De mogelijkheid om vrijwillig gelden te deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas, bestaat reeds sinds de oprichting van de kas. De afgelopen jaren heeft de DCK geïnvesteerd in modernisering, uniformisering en digitalisering van haar werking, waardoor haar diensten op een veilige en efficiënte manier die diensten kan verlenen. 

Het initiatief van de DCK bestaat erin om de publieke instellingen die met overheidsgelden werken, een alternatief aan te reiken voor de plaatsing van gelden op korte termijn om de negatieve intresten te vermijden.

Er werd publiciteit gemaakt voor het initiatief via de gebruikelijke kanalen van de FOD Financiën, namelijk de website en sociale media. Daarnaast werd ook een gerichte communicatie gedaan naar de gemeenten, van waaruit de informatie verder verspreid werd naar potentieel geïnteresseerde lokale besturen. 

Ten slotte heeft de DCK, op specifieke vraag, ook bijkomende informatie bezorgd, bijvoorbeeld aan ziekenhuizen. De DCK is niet onderhevig aan de prudentiële wetgeving, die van toepassing is op de kredietinstellingen, maar is wel onderhevig aan specifieke wetgeving. De gelden die bij de DCK geplaatst worden, volgen de algemene regels van een deposito, zoals vastgelegd in de wet op de depositokas van 11 juli 2018.

Concreet leveren alle bij de DCK geplaatste gelden interesten op. De intrestvoet wordt maandelijks vastgelegd op basis van de berekening opgenomen in het ministerieel besluit van 13 oktober 2016. Hierin is uitdrukkelijk opgenomen dat er geen negatieve interesten worden aangerekend en de rentevoet in dat geval 0% bedraagt.

Het gaat met de depositorekening niet om een tijdelijke maatregel. Wanneer de financiële markten zich herstellen, zal die categorie nog steeds aangeboden blijven, waarbij de aangeboden rentevoet dezelfde zal zijn als dewelke zal gelden voor de andere bij de DCK gedeponeerde gelden

Mijn repliek

Het is voor mij nog altijd niet duidelijk of een vzw of ngo terechtkan bij de DCK of niet. Publiek geld of giften worden vandaag eigenlijk bijna rechtstreeks overgemaakt van de overheid of van de mensen die een gift hebben gedaan, aan de aandeelhouders van een bank en dat is een brug te ver. 

De depositorekening bij de DCK zou een eenvoudige oplossing kunnen zijn voor vzw's en ngo's die hun sociale passiva bij een commerciële bank hebben geplaatst   en daar een negatieve interest op krijgen, ook al zou het probleem vanzelf verdwijnen eens de rente opnieuw stijgt. Hebt u hier een duidelijk antwoord op?

Vincent Van Peteghem: Je suis en train de discuter, mais je ne sais pas. Ik ben niet 100 % zeker van het antwoord en ik wil het niet geven als ik er niet 100 % zeker van ben. Mijn inschatting is dat het enkel van toepassing is op de publieke instellingen, dus niet op vzw's en dergelijke meer, maar laat mij dat in een antwoord op een volgende mondelinge of schriftelijke vraag verduidelijken, zodanig dat het ook voor u duidelijk is. 

Opvolging

Het is zeer jammer dat de minister mij geen duidelijk antwoord heeft kunnen geven. De kosten van publieke en publiek gefinancierde instellingen en organisaties lopen door de negatieve rentes op. De DCK biedt een oplossing voor minstens een deel van de benadeelden, maar er moet zo snel mogelijk duidelijkheid zijn voor de andere groep. In de tussentijd zitten we bij Ecolo-Groen niet stil. Wij hebben een resolutie opgesteld over dit thema dat we binnenkort zullen indienen. Voor ons moet er een oplossing komen voor deze onrechtvaardige situatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren