11 dec 2019

Ecocheques- nood aan nieuwe relevante, geloofwaardige en betrouwbare ecologische criteria

Begin 2019 ontvingen heel wat personen en organisaties die in de eerste helft van 2018 tijdig een aanvraag hadden ingediend om een product toe te voegen aan de lijst  van producten die in aanmerking komen om aangekocht te worden met ecocheques, hetzelfde standaardantwoord van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Hierin werd gesteld dat hun aanvraag werd afgewezen "met het oog op stabiliteit, alsook gezien de huidige context, de ecologische inzichten, en de huidige ecologische beleidsmaatregelen".

Op vraag van Kamerlid Dieter Van Besien (Groen), stelde de minister van Economie het volgende: " De Nationale Arbeidsraad bevestigt dat hij bereid is de ecologische ontwikkelingen die aan de gang zijn te onderzoeken. De Raad meent in dat verband dat nieuwe ecologische tendensen zullen moeten worden geanalyseerd maar dat er daarvoor eerst relevante, geloofwaardige en betrouwbare ecologische criteria moeten worden ontwikkeld. Hij vraagt daarom dat de bevoegde overheidsinstanties dergelijke criteria bepalen en te dien einde de gepaste wettelijke en reglementaire bepalingen goedkeuren"