28 sep 2021

Eigen woning omwille van sociale redenen

Tijdens de commissievergadering financiën van 28 september 2021 heeft Dieter Vanbesien de minister van financiën ondervraagd naar de werking van de bijzondere financieringswet. Dit deed hij naar aanleiding van een melding van een burger die werd geconfronteerd met zeer verschillende interpretaties van de term 'eigen woning' door de ambtenaren van de FOD Financiën bij de toepassing van die wet. De kwalificatie van een woning die men verhuurt als de 'eigen woning omwille van sociale redenen' heeft grote gevolgen voor de berekening van de belastingen. Na onderzoek bleek het probleem niet zozeer bij de administratie te liggen, als wel bij de wetgeving zelf door wijziging ervan bij de zesde staatshervorming. Dieter Vanbesien vroeg verduidelijking zodat dit probleem zich in de toekomst niet meer zou voordoen. 

Mijn vraag aan de minister

In ons land betaalt men belastingen op de huurinkomsten, behalve op het inkomen uit de eigen woning. Nu, het begrip "eigen woning" wordt in de Bijzondere Financieringswet gedefinieerd. Daar wordt bepaald dat een woning ook de eigen woning kan zijn wanneer de eigenaar er niet woont, onder andere wanneer die situatie bestaat om redenen van professionele of sociale aard, tenzij de woning verhuurd wordt aan iemand buiten het gezin van de eigenaar.

Nu, als men de wet letterlijk neemt, lijkt het er dus op dat iemand die vanwege zijn hoge leeftijd of zorgnoden moet verhuizen naar een assistentiewoning of een woon-zorgcentrum, en ondertussen zijn woning verhuurt aan iemand buiten het gezin, belasting moet betalen op die huurinkomsten. Dat is echter niet het geval, daar de minister van Financiën die deze bepaling invoerde tijdens de parlementaire bespreking verduidelijkte dat de gewijzigde tekst geen gevolgen zou hebben voor mensen die in een huurwoning gaan wonen voor professionele of sociale redenen, en dat deze mensen voor de wijziging vrijgesteld waren. Dat staat zo in het verslag van die vergadering. Dat wordt ook bevestigd door een rondzendbrief van de AA Fisc.

Nu meldt iemand die uit noodzaak verhuisde naar een assistentiewoning en die haar woning verhuurde om de hoge kosten te dekken, dat zij tijdens haar contact met de belastingadministratie verschillende antwoorden kreeg op de vraag of haar huurinkomsten vrijgesteld waren. Dat hoeft niet te verbazen, daar de verduidelijkingen van de minister ver staan van de letterlijke bewoordingen in de wet. Vandaar de volgende vragen.

Kunt u verduidelijken in welke gevallen de verhuis naar een woon-zorgcentrum of een assistentiewoning een sociale reden kan uitmaken, en of  de huurinkomsten in dat geval sowieso uitgesloten zijn van belasting, ook als het niet binnen de familie blijft? Kunt u meer in het algemeen verduidelijken wat onder het begrip "redenen van sociale aard" valt?

Bent u op de hoogte van de verschillende interpretaties van het begrip "eigen woning" die bestaan binnen uw administratie? Is er sprake van een gelijkaardige onenigheid in de rechtspraak? Hoe plant u meer rechtszekerheid te creëren ter zake?

Zult u bijkomende initiatieven treffen om die rechtszekerheid in deze te verbeteren en uw administratie hiervan op de hoogte te brengen? Zo ja, welke maatregelen overweegt u? Tot slot, kan een bijkomende verduidelijking inzake deze situatie in de belastingbrief een dergelijke maatregel zijn?

Het antwoord van de minister

De eigen woning is de woning die de belastingplichtige in principe zelf betrekt. De wetgever heeft echter in bepaalde uitzonderingen voorzien, waarbij een woning als eigen woning kan worden aangemerkt, hoewel de belastingplichtige ze niet zelf betrekt. Dat is onder andere het geval voor een woning die de belastingplichtige, omwille van sociale redenen zoals de grote afstand tussen de woonplaats en de plaats waar de kinderen studeren of de partner werkt, de behoefte van huisvesting van de gezinsleden, ouderdom, ziekte enzovoort, niet zelf betrekt.

Wanneer een belastingplichtige de woning niet meer zelf betrekt, omdat men door zorgnoden is verhuisd naar een assistentiewoning of een woonzorgcentrum, dan gaat het in normale omstandigheden om een woning die men niet zelf betrekt omwille van sociale redenen.

Zoals wordt uitgelegd in rondzendbrief nr.6 van 2015 kan in een dergelijke situatie de woning, ondanks verhuring, toch als de eigen woning worden aangemerkt. Het onroerend inkomen is in dat geval vrijgesteld. De rondzendbrief behandelt deze situatie zelfs als voorbeeld en is ook consulteerbaar op de website Fisocnetplus.

Mijn administratie is niet op de hoogte van de verschillende toepassingen van dit principe, noch van onenigheid hierover binnen de rechtspraak.

Gelet op het voorgaande blijkt dat er geen grote rechtsonzekerheid bestaat. Desalniettemin zal ik samen met mijn administratie bekijken of bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn.

Mijn repliek

Ik hoop dat we de situatie inderdaad kunnen verduidelijken. We zullen de persoon die ons heeft gecontacteerd geruststellen. Het is wel zo dat de tekst die in de rondzendbrief staat en de interpretatie die u nu geeft, afwijkt van de letterlijke tekst in de wet. Die wet aanpassen zal niet zo  eenvoudig zijn, want het gaat over de bijzondere financieringswet. Dat is geen wet die we zomaar kunnen aanpassen.

Laat ons er ondertussen voor zorgen dat zowel de mensen als de medewerkers van de administratie duidelijk van deze interpretatie op de hoogte zijn.

Conclusie

Gezien de melding die ik kreeg, overtuigt het antwoord van de minister niet helemaal. Het is wel degelijk het geval dat er verschillende interpretaties van het begrip "eigen woning" bestaan binnen de administratie en bij de rechtbanken, en het is wel degelijk het geval dat deze verschillen voortkomen uit de formulering van de wet. Ondertussen werd ik gecontacteerd door een jurist die naar aanleiding van het antwoord van de minister een artikel zal publiceren over deze kwestie. Naar aanleiding hiervan zullen wij het thema opnieuw voorbrengen in het parlement.

Voor mij is dit wel een mooi voorbeeld van hoe de representatieve democratie dient te werken. Als parlementslid vervul ik gedeeltelijk mijn functie wanneer ik de problemen die burgers ondervinden onder de politieke aandacht kan brengen, en er discussie ontstaat waar oplossingen uit kunnen voortkomen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren