29 sep 2021

De erkenning van Boven De Wolken vzw

Tijdens de commissievergadering van 29 september 2021 heeft Dieter Van Besien de minister van financiën gevraagd naar de vorderingen in het dossier rond de erkenningsvoorwaarden voor vzw's. Er zijn recent immers enkele gevallen in de pers verschenen rond vzw's met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde die door de beperkingen van het huidige recht geen erkenning kunnen krijgen van de FOD Financiën. Zo valt de activiteit van de vzw Boven De Wolken zeer waarschijnlijk buiten de categorieën aan activiteiten die binnen de wetgeving een voorwaarde zijn voor een erkenning. Men moet echter erkend zijn opdat schenkingen aan de vzw kunnen genieten van een belastingvoordeel, wat rechtstreekse gevolgen heeft voor het potentiële financieringsmodel voor de vzw. Indien de activiteiten van een vzw toch erkend kunnen worden, hangt de aard van de erkenningsvoorwaarden af van de soort activiteit die de vzw uitoefent. De logica achter deze verschillen is echter niet altijd even duidelijk. Ook recente berichtgeving rond problemen rond de dubbele erkenning die sociaal-culturele instellingen moeten krijgen (van de Vlaamse gemeenschap en de Federale overheid), brachten Dieter Van Besien ertoe de minister te vragen naar vorderingen in dit dossier.

Mijn vraag aan de minister

De vzw Boven de Wolken kwam onlangs in financiële moeilijkheden door corona en hun afhankelijkheid van de opbrengsten van De Warmste Week. Het feit dat de vzw niet erkend wordt door de FOD Financiën is een belangrijke medeoorzaak van de financiële moeilijkheden, aangezien giften aan deze vzw niet genieten van een belastingvoordeel. De vzw had geen kans op erkenning omdat haar activiteit buiten de categorieën valt die bepalen of een vzw erkend kan worden.

Mijnheer de minister, waarom voorziet de wet een beperkt aantal categorieën van activiteiten die bepalen of een vzw erkend kan worden? Waarom niet werken met erkenningen op basis van de effectieve maatschappelijke meerwaarde? Moet er niet in ieder geval een procedure voorzien worden om vzw's die buiten de bestaande categorieën vallen een kans op erkenning te geven?

De wet voorziet ook verschillende erkenningsvoorwaarden afhankelijk van de soort activiteiten die de vzw beoefent. Zo moet een organisatie zoals Kaira vzw, die duurzame ontwikkeling tot doel heeft, gesubsidieerd worden door de Staat om in aanmerking te komen, terwijl die voorwaarde voor vzw's die een dierenasiel beheren of hulp verlenen aan ontwikkelingslanden niet bestaat. Hoe verklaart u die verschillen?

Recent kwam ook de problematiek van de dubbele erkenning van Vlaamse en Franstalige cultuurinstellingen in het Parlement aan bod. Zal u gezien al deze gevallen stappen ondernemen om de erkenningsvoorwaarden en categorieën te wijzigen? Zijn er vorderingen of vooruitzichten in dit dossier?

Het antwoord van de minister

Het erkennen van een instelling die fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen is een gunst die de overheid met geld van de belastingbetaler verleent. Het is een last voor de begroting en dus iets wat steeds goed gemotiveerd moet worden en gebaseerd op een wet. We hebben daartoe een ideaal instrument, namelijk de limitatieve opsomming in het Wetboek van de inkomstenbelasting.

Een erkenning op basis van de effectieve maatschappelijke meerwaarde klinkt zeker niet onlogisch maar zet wel de deur open voor willekeur, omwille van de vaagheid van het begrip. Voor vzw Boven de Wolken is er momenteel geen aanvraagdossier ingediend bij de bevoegde dienst. Er is dus niet officieel onderzocht of deze vzw recht heeft op erkenning.

Om als instelling die zich bezighoudt met duurzame ontwikkeling de erkenning te bekomen moet aan de voorwaarden van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling voldaan zijn. Duurzame ontwikkeling wordt zeer ruim omschreven in die wet. Hierdoor kan er brede waaier van activiteiten onder deze omschrijving vallen, wat het gevaar van misbruik van de belastingvermindering voor giften vergroot. Waar deze specifieke instellingen zich mee bezighouden is namelijk niet altijd gemakkelijk te controleren voor de administratie. Als ze voldoen aan de voorwaarden van voornoemde wet, dan krijgen ze ook federale subsidies. U haalde een aantal voorbeelden aan, zoals het beheren van een dierenasiel of ontwikkelingshulp aan derdewereldlanden. Aangezien het gaat om een specifieke omschrijving van een welbepaald doel, is een en ander gemakkelijker te controleren.

Ik vermoed dat u met uw vraag over de dubbele erkenningen de door de gemeenschappen erkende sociaal-culturele instellingen beoogt. Niettegenstaande het de gemeenschappen zijn, die de erkenning verlenen, moet mijn administratie dossier per dossier controleren en de eigen wetgeving toepassen. Ik ben er mij wel van bewust dat we aandacht moeten hebben voor het probleem en vandaar dat ik met de gemeenschappen overleg hoe dat voortaan aan te pakken.

Mijn repliek

Mijnheer de minister, ik heb begrip voor uw argument dat we de deur openzetten met een vage formulering als maatschappelijke meerwaarde. Daar staat wel tegenover dat voorwaarden heel restrictief werken en niet altijd onmiddellijk rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb een tijdje gewerkt in cybersecurity en daar luidde lang het devies: keep the bad guys out. Dat is nu geëvolueerd naar een devies let the good guys in. Met andere woorden, we controleren of er bij wie men binnenlaat, bad guys zijn, die we dan aan de kant zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we op dezelfde manier moeten werken: wij moeten ervoor zorgen dat organisaties met een maatschappelijke meerwaarde zo gemakkelijk mogelijk toegang tot het systeem krijgen en zeker verouderde tegenstellingen in de voorwaarden wegwerken.

Ik noteer alvast uw bereidheid om mee na te denken over logische versoepelingen. Daar werk ik graag aan mee.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren