03 feb 2021

Transformatiefonds: Stand van zaken?

Naast het recovery and resilience fonds dat door de EU wordt voorzien, zal het transformatiefonds een belangrijke rol spelen in de Belgische relance. Verschillende modaliteiten van dit fonds werden in het regeerakkoord afgesproken. Nu komt het er op aan de concrete uitwerking van jet transformatiefonds volgens die modaliteiten te laten gebeuren. Hiervoor moeten we bijzondere aandacht hebben voor de duurzame bestemming van het fonds, en op termijn ook de mogelijkheid voor private investeerders om deel te kunnen nemen. Ik vroeg de minister naar de stand van zaken van dit fonds.

Transformatiefonds: Stand van zaken

Mijnheer de minister, sinds de indiening van mijn vraag werd al gecommuniceerd over de oprichting en het doel van het transformatiefonds. Het doel is om essentiële ondernemingen te helpen met equity-achtige instrumenten om de solvabiliteit, die door de covid-crisis onder druk kwam te staan, te ondersteunen. Zo staat dat in het regeerakkoord. Het is de bedoeling om het fonds te verruimen met institutionele beleggers en regionale  publieke investeringsmaatschappijen. Er werd ook afgesproken om een aanzienlijk deel van de investeringen te richten op de ecologische  transitie.

Mijnheer de minister, hoe ver staat het, ten eerste, met de oprichting van het fonds? Wij hebben daarover eind vorige week de communicatie vanuit de regering gehoord, maar misschien kunt u nog even toelichten waar we vandaag staan en wat de timing is. 

Ten tweede, werden de investeringscriteria van het fonds, zoals de omvang van de betrokken onderneming en de vorm en de omvang van de steunmaatregelen reeds bepaald? Indien ja, wat zijn de criteria? Indien neen, wanneer kunnen we die criteria verwachten? 

Ten derde, hebben er ondertussen al institutionele beleggers en regionale publieke investeringsmaatschappijen beslist om mee te stappen in het fonds? Indien ja, welke? Indien neen, wat zijn de vooruitzichten en de strategie om hen te overtuigen? 

Ten vierde, wat valt er voor FPIM onder de definitie “ecologische transitie"? Zal bijvoorbeeld de Europese taxonomieverordening hiervoor worden toegepast? 

Ten slotte, zou het een goed idee zijn om ook particuliere investeerders op de een of andere manier te laten deelnemen aan het fonds? Indien ja, op welke manier zou dat kunnen worden georganiseerd?

Antwoord van de minister

Mevrouw de voorzitster, dames en heren, zodra de nieuwe regering was aangetreden, hebben de FPIM en mijn kabinet gesproken over de oprichting van het in het regeerakkoord beloofde Transformatiefonds. De regering heeft afgelopen vrijdag haar akkoord en goedkeuring verleend aan dit Transformatiefonds, dat bestaat uit twee luiken. 

Il y a d'abord un volet relance doté de 500 millions d'euros comprenant une enveloppe "solvabilité" pour apporter un soutien à court terme aux entreprises touchées par la crise du covid-19 et une enveloppe "relance" pour faire des investissements à plus long terme dans une économie durable en se focalisant notamment sur le thème "be mobile, be inclusive, be productive, be digital" du plan de relance belge. Ce volet sera réalisé sous la forme d'une filiale de la SFPI. 

Il y a ensuite un volet transition doté de 250 millions d'euros qui se focalisera sur la lutte contre les changements climatiques et la transition écologique de l'économie belge. Ce fonds se focalisera sur le thème "be sustainable" du plan de relance belge. Il sera organisé via un fonds d'investissement qui, après la phase de démarrage via le financement de la SFPI et des investisseurs institutionnels, pourra, dans une seconde phase, être ouvert aux investisseurs du grand public afin d'activer l'épargne. Les  modalités de cette ouverture seront étudiées ultérieurement.

Het luik solvabiliteit binnen de relancedochtervennootschap zal met de verschillende gewestelijke investeringsmaatschappijen samenwerken, aangezien wij zien dat de gewesten zelf initiatieven nemen op het gebied van solvabiliteit. Indien nodig zal er in het luik solvabiliteit een vierde  onderdeel worden opgericht om de doeltreffendheid van de drie gewestelijke initiatieven te ondersteunen en/of te versterken en er dus vooral niet mee in concurrentie te treden. Het is niet de ambitie om zich a proiri tot specifieke sectoren te beperken. Er is dus een brede wil om  bedrijven te helpen die onder de covidcrisis hebben geleden, maar levensvatbaar blijven. Het zou veeleer de bedoeling zijn om bepaalde criteria te hanteren voor het uitsluiten van sectoren die een overheid niet dient te steunen. De grote criteria voor het solvabiliteitsinitiatief zullen van de initiatieven van de gewestelijke investeringsmaatschappijen afhangen. 

Voor het relanceluik zal de solvabiliteitsenveloppe na verloop van tijd geherinvesteerd worden in de relance op langere termijn, aangezien de middelen die tijdelijk in het solvabiliteitsfonds aangewend worden, zullen worden gerecupereerd. Zo zal de financiering die tijdelijk gebruikt  wordt voor de bestrijding van de crisis ook een extra hefboom kunnen genereren en creëren voor de relance op langere termijn, waardoor uiteindelijk het volledige bedrag van 500 miljoen euro via de relancedochtervennootschap geïnvesteerd zal zijn. 

Het doel van het transitieluik is de Belgische bedrijven te ondersteunen en hen te helpen om zich in het licht van de klimaat- en ecologische uitdagingen op lange termijn te heroriënteren. Het is aan de fundmanager die zal worden geselecteerd om de bedrijven en sectoren te bepalen die de grootste impact zullen hebben op het bereiken van het gestelde doel. De keuze en het ticket van de investeringen zullen gebaseerd zijn op de EU-taxonomy en de door de EU aanbevolen ESG-standards. Dat is een engagement binnen de Europese Green Deal en zal in lijn zijn met de Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures.

Au niveau des instruments utilisés, et ce pour l'ensemble des initiatives, il s'agira de se connecter sur l'equity et quasi-equity comme le fait habituellement la SFPI, et non de se substituer au secteur bancaire. Mevrouw de voorzitster, om kort samen te vatten, de structuur is  opgedeeld in twee elementen: een relancedeel en een transitiedeel. In het relancedeel zit ook nog eens het deel solvabiliteit, maar die middelen worden op termijn opnieuw geïnvesteerd in de relance, zodat wij de 750 miljoen euro ten volle kunnen gaan inzetten. 

Mijn repliek

Mijnheer de minister, dit Transformatiefonds lijkt ons een heel belangrijk instrument voor de komende jaren. Het is ook heel ambitieus. Het zal ons land en onze bedrijven kunnen helpen in de ecologische transformatie en in de relance, na de coronacrisis. Daarom is het ook belangrijk om het van dichtbij op te volgen en te controleren dat het effectief de voorziene richting uitgaat. Ik hoop dat wij hier in het Parlement dan ook regelmatig op een of andere manier een terugkoppeling zullen kunnen krijgen over de vooruitgang met betrekking tot de implementatie van het fonds. 

Conclusie

De ontwikkeling van het transformatiefonds is een goede zaak voor ons land. De intentie van de regering om de investeringen te classificeren op basis van de EU-taxonomie en de aanbevolen ESG-criteria verwelkom ik ten zeerste. Dit maakt de investeringen niet alleen toekomstgericht vanuit Europeesrechtelijk perspectief, het verzekert dat publieke en private investeerders die in het fonds meestappen kwalitatieve informatie hebben over de soort economie waaraan ze bijdragen. 250 miljoen van de initiële 750 miljoen zal worden ingezet voor de transitie naar een duurzame economie. Het aandeel duurzame projecten dat momenteel binnen het federale relanceplan wordt besproken ligt zelf nog hoger. Deze groene, ambitieuze fondsen zijn verwezenlijkingen waar de Vivaldi-partijen trots op mogen zijn en dragen bij aan een toekomstgerichte, duurzame economie in lijn met de Belgische klimaatdoelstellingen. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren