08 jun 2021

De belastingvermindering bij echtgenoten door giften

Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd over de huidige regeling rond het fiscale voordeel bij giften. Volgens de geldende wetgeving is het zo dat de belastingvermindering evenredig verdeeld wordt over de belastingen van de echtgenoten in functie van hun aandeel in het totale belast inkomen. In het geval dat één echtgenoot weinig of geen personenbelastingen betaalt, kan dit ervoor zorgen dat de echtgenoten in totaal een minder groot belastingvoordeel krijgen dan wanneer de echtgenote die wel veel personenbelastingen betaalt als ongehuwde de gift had uitgevoerd. Dieter Van Besien ondervroeg de Minister of de regeling volgens hem billijk is, aangezien men kan argumenteren dat deze situatie neerkomt op discriminatie.

Belastingvermindering bij giften valt soms lager uit dan verwacht

Dit is de periode waarin mensen hun belastingaangiften moeten indienen. De complexiteit van de belastingregels zorgen ervoor dat ik soms meldingen krijg over het huidig geldende recht. Recent kreeg ik een melding van iemand die verbaasd was over het lagere bedrag van de belastingvermindering door giften waar hij op uitkwam volgens de berekeningen die hij uitvoerede op MyMinFin. Het was mij onduidelijk of de lagere belastingvermindering het gevolg was van een fout in de berekeningstool op de Tax-on-web-applicatie, of dat de wetgeving zelf de aanleiding was van het voordeel dat lager uitvalt dan men zou verwachten. In mijn vraag aan de Minister heb ik de methode op basis waarvan men via Tax-on-Web tot de som van de belastingverlaging komt met een voorbeeld toegelicht, maar ook hier sta ik graag stil bij wat het probleem precies inhoudt. 

In theorie is het zo dat men 45% van de som die men aan goede doelen schenkt kan aftrekken van de personenbelasting. Om goede doelen te steunen tijdens de coronacrisis werd het percentage tijdens het aanslagjaar 2021 opgetrokken tot 60%. In de huidige regeling is het zo dat men bij echtgenoten niet aan die 45 of 60% komt wanneer een van de echtgenoten geen of weinig personenbelastingen betaalt. Dit komt doordat de aftrekbare som proportioneel verdeeld wordt over de aangiften van beide echtgenoten, en men niet meer belasting kan aftrekken dan dat men betaalt. Hierbij is het wel vreemd dat dit ook het geval is wanneer beide echtgenoten tezamen wel meer personenbelasting betalen dan de aftrekbare som waar men theoretisch gezien recht op heeft vóór men dat bedrag verdeelt per echtgenoot. In dit laatste geval zou je immers kunnen zeggen dat de echtgenoot die nog personenbelastingen moet betalen benadeeld wordt ten opzichte van de ongehuwde die in dezelfde omstandigheden de gift zou uitvoeren. Ik ondervroeg de Minister wat hij hiervan denkt, en of hij gelooft dat een wetswijziging zich opdringt.

Mijn vraag aan de Minister

Ik kreeg een melding binnen van iemand voor wie de belastingvermindering dankzij giften veel lager uitvalt dan verwacht. In theorie kan men onder bepaalde voorwaarden voor het aanslagjaar 2021 een belastingvermindering krijgen van 60% van het bedrag dat men aan goede doelen heeft geschonken. Dat was een van de maatregelen die we vorig jaar hebben ingevoerd. Bij echtgenoten wordt de belastingvermindering proportioneel verrekend naargelang het aandeel van beide echtgenoten in het gemeenschappelijk belastbaar inkomen. Dit kan tot gevolg  hebben dat de belastingvermindering die effectief wordt toegekend kleiner is dan het bedrag dat men bekomt indien men de zaak bekijkt vanuit het inkomen van slechts een van beide echtgenoten.

Stel dat Jan een inkomen heeft van 10.000 euro  en Els van 50.000 euro, samen is dat 60.000 euro. Stel verder dat zij dankzij hun giften 600 euro in mindering mogen brengen van hun belastingen. Dat is dus 100 euro bij Jan en 500 euro bij Els, proportioneel naar het inkomen.  Aangezien Jan geen of amper belastingen moet betalen op zijn belastbaar inkomen, heeft het koppel slechts recht hebben op de  belastingvermindering van ongeveer 500 euro van Els. Jans aandeel in de belastingvermindering kan immers slechts in mindering worden gebracht van de belastingen die hij effectief had moeten betalen. Indien Els als alleenstaande de giften had uitgevoerd, had zij wel recht gehad een belastingvermindering van 600 euro.

Kan u bevestigen dat uw administratie effectief volgens de hierboven beschreven methode de belastingvermindering berekent bij echtgenoten, of is het een fout in de Tax-on-webapplicatie?

In de hypothese dat het niet aan Tax-on-web ligt, gelooft u dan dat deze berekeningsmethode op gespannen voet staat met het  gelijkheidsbeginsel wanneer we de benadeelde echtgenote vergelijken met een alleenstaande die de giften uitvoert? Zal u de wet wijzigen zodat het effectieve belastingvoordeel bij echtgenoten in elk geval zo dicht mogelijk ligt bij het percentage waar ze recht op hebben?

Gelooft u dat mensen voldoende op de hoogte zijn van deze regeling? Zal u de FOD Financiën bijvoorbeeld aansporen mensen hier beter over  te informeren, door een voorbeeld zoals eerder beschreven bijvoorbeeld op te nemen op de informatiepagina's over giften?

Het antwoord van de Minister

Bij een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering voor giften inderdaad evenredig opgedeeld in functie van het gezamenlijk belast inkomen van elke echtgenoot ten opzichte van het totale gezamenlijke belast inkomen van beide echtgenoten. Dat heeft de wetgever ook zo vastgelegd in het Wetboek van inkomstenbelastingen in 1992. Mijn administratie voert die bepaling correct uit. Het principe van een belastingvermindering is dat die wordt aangerekend op de verschuldigde belasting.

Wanneer de resterende belasting ontoereikend is om de belastingvermindering volledig aan te rekenen, gaat een deel van dat voordeel verloren. Datzelfde principe geldt trouwens ook voor een alleenstaande. Wanneer hij aanspraak maakt op een belastingvermindering en zijn resterende belasting ontoereikend is, dan zal daar ook een deel van het belastingvoordeel verloren gaan.

Ik heb op dit moment niet de intentie om op dit punt de wet te wijzigen. Het mechanisme van het huwelijksquotiënt laat in de meerderheid van de gevallen toe om reeds volledig van het voordeel te kunnen genieten. Deze aanrekening is trouwens gemeenschappelijk aan de meerderheid van de huidige belastingverminderingen.

In verband met de giften en de vraag naar communicatie, dat effect wordt ook uitgelegd in de FAQ die op de website van de FOD Financiën is gepubliceerd onder de link Particulieren, Belastingvoordelen, Giften. Drie keer klikken dus en u kent het antwoord.

Mijn repliek

Mijn vraag is gebaseerd op een actuele casus. Waarschijnlijk zal het inderdaad niet zo heel vaak voorkomen, maar het blijft wel jammer. Vorig jaar hebben wij de belastingaftrek voor giften tijdelijk opgetrokken, van 45 naar 60 %. De bedoeling daarvan was om mensen te overtuigen meer te schenken dan anders, om de negatieve effecten van corona op ngo's en goede doelen voor een stuk te compenseren. Dat is effectief wat er gebeurd is in deze casus.

De organisaties zelf hebben daarover expliciet campagne gevoerd en er zijn dus mensen die effectief door deze regel meer hebben geschonken. Als nu blijkt dat door deze manier van berekenen die mensen voor een stuk anders uitkomen dan verwacht, dan gaat dat het vertrouwen schenden. Ik hoop vooral dat ze volgend jaar hun giften niet gaan verminderen om het verschil te compenseren.

Ik hoor dat er op korte termijn geen initiatief van uw kant zal komen. Misschien zullen wij zelf eens bekijken of wij initiatief kunnen nemen.

Conclusie

We weten nu met zekerheid dat de situatie die ons werd gemeld niet ligt aan een fout in de berekeningsmodule van Tax-On-Web, maar wel degelijk het gevolg is van de huidige wetgeving. De Minister is niet van plan om deze wetgeving aan te passen. Nochtans werd het percentage van de belastingvermindering bij giften opgetrokken tot 60% om giften voor goede doelen te stimuleren. Het voorzien van een wettelijke verdelingssleutel die ervoor zorgt dat het feitelijke belastingvoordeel dichter ligt bij het theoretisch percentage zal giften ook stimuleren, en ligt meer in de lijn van de verwachtingen van echtgenoten die goede doelen steunen. Ik zal binnen mijn fractie onderzoeken of we hiervoor een wetgevend initiatief nemen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren