16 feb 2021

De federale politie in het Hellebos

                                                Kampenhout – Hellebos – kaart Ferraris 1777

Als federale volksvertegenwoordiger tracht Dieter Van Besien o.a. de bezorgdheden die er zijn rond economie en fiscaliteit op lokaal niveau te vertalen naar het federale niveau. Vaak moet hiervoor abstractie gemaakt worden van de concrete vragen, zodat het thema in het parlement algemeen besproken kan worden, met respect voor de bevoegdheidsverdeling. Soms kan een lokaal thema echter rechtstreeks aanleiding geven tot een parlementaire vraag. Dit was bijvoorbeeld het geval toen de lokale Groen-afdeling van Kampenhout Dieter Van Besien ondersteuning vroeg rond de vergunningsaanvraag voor de zogenaamde slipschool. De slipschool is de volksnaam voor het bijscholingscentrum voor voertuigbeheersing van de federale politie. Dieter Van Besien voelde de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan de tand over deze vergunningsaanvraag, en sprak ook de politieke opbouwmedewerker van Groen voor Vlaams-Brabant aan om het bezwaarschrift ertegen te verspreiden bij naburige gemeenten. Het antwoord van Annelies Verlinden is een beloning voor de inzet van de Kampenhoutse Groen-afdeling, Natuurpunt, en de vele actieve leden van Groen. 

De slipschool in het natuurgebied het Hellebos 

Sinds 1992 baat de federale politie een bijscholingscentrum voor voertuigbeheersing, in de volksmond 'de slipschool', in het Hellebos te Kampenhout uit. De slipschool is reeds lang een doorn in het oog van de opeenvolgende gemeentebesturen van Kampenhout, aangezien het Hellebos een waardevol natuurgebied is, en de ligging van de slipschool door de aard van haar activiteiten daar moeilijk mee te verenigen valt. De federale politie heeft ook niet altijd haar wettelijke verplichtingen nageleefd wat betreft het tijdig aanvragen en bekomen van vergunningen voor o.a. het uitbaten van de site, het plaatsen van gebouwen en het rooien van bomen. De federale politie trachtte recent haar situatie te regulariseren met een nieuwe vergunningsaanvraag voor de uitbating van de slipschool, ditmaal voor onbeperkte duur. Deze vergunningsaanvraag was de aanleiding voor verschillende natuurliefhebbers, waaronder Natuurpunt en de Kampenhoutse Groen-afdeling, om bezwaar aan te tekenen. De verschillende problemen met de slipschool werden nogmaals opgelijst, waarna ik de Minister Van Binnenlandse zaken confronteerde met deze problemen in een mondelinge vraag.

Mijn vragen aan de minister

De federale politie heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een vergunning van onbepaalde duur voor het 'centrum vervolmaking auto', de zgn. slipschool in Kampenhout. Deze slipschool beslaat een terrein van ruim 10 ha midden in het Hellebos. Zij opereert al bijna vijf jaar illegaal, vermits haar milieuvergunning op 9 mei 2016 verliep en de situatie niet tijdig werd geregulariseerd.

Het Hellebos is door Vlaanderen en Europa erkend als waardevol natuurgebied en maakt deel uit van het Europees Habitatrichtlijngebied en VEN-gebied. Begin 2018 lieten de exploitanten van de slipschool op het terrein zonder vergunning een honderdtal bomen kappen. Verder zijn er ook meldingen van zonevreemde constructies, niet-vergunde verhardingen en illegale grondwaterwinning.

De aanwezigheid van de slipschool heeft een negatieve impact op het waardevolle natuurgebied. De dubbele omheining vormt een ondoordringbare barrière voor allerlei dieren. De activiteiten van de school veroorzaken licht- en geluidshinder, luchtvervuiling en mogelijk ook bodemvervuiling vermits het terrein niet is aangesloten op de openbare riolering. Bovendien ligt de slipschool in een overstromingsgevoelig gebied.

Het gemeentebestuur van Kampenhout verzet zich al enkele jaren tegen verdere exploitatie van de slipschool op deze locatie en dringt aan op herlocatie. De federale politie beweert dat er geen geschikte alternatieve locaties voorhanden zijn, nochtans blijkt een grondig onderzoek hiernaar nog niet gebeurd.

Daarom heb ik de volgende vragen voor u:

  1. Lijkt het u in het kader van het behoud en de uitbreiding van bossen in de bestrijding van de klimaatopwarming gerechtvaardigd om op deze locatie een omgevingsvergunning van onbeperkte duur toe te kennen voor deze slipschool?
  2. Strookt de vergunningsaanvraag voor de slipschool in het Hellebos met de Nationale Strategie voor biodiversiteit en de afstemming ervan met de Europese biodiversiteitsstrategie?
  3. Zou het toekennen van een vergunning overeenstemmen met de verhoogde ambities van de federale regering rond het verbeteren en beschermen van het leefmilieu en de biodiversiteit, gezien het Hellebos een natuurgebied is waar zowel het Vlaamse stand-still principe als Europese instandhoudingsdoelstellingen gelden?
  4. Wordt de bewering dat er geen alternatieve locatie voor de slipschool voorhanden is gestaafd door een gedegen onderzoek?

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,

Dieter Van Besien, volksvertegenwoordiger voor Groen.

Het antwoord van de Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden

Mijnheer Van Besien, al sinds 1992 baat de  voormalige rijkswacht en nadien de federale politie een bijscholingscentrum voor voertuigbeheersing uit in Kampenhout op een militair domein, dat van 1959 tot 1992 door Defensie werd gebruikt, waarna het eigendom is geworden van de Regie der Gebouwen. Het grootste deel van de infrastructuur werd opgericht in 1960 en moet als vergund worden beschouwd. De site is historisch gegroeid en dateert van lang voor van enige natuurbescherming sprake was. Het domein zelf valt niet onder de habitatrichtlijn, want het werd uitdrukkelijk uitgesloten van de bescherming wegens de militaire bestemming.

Voor de activiteiten van het bijscholingscentrum werden in 1996 en 1998 vergunningen verleend, omdat het niet uitsluitend een militaire functie had. Omdat de milieuvergunning afliep, werd een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag bevat onder meer de nodige geluidsstudies, een voortoets passende beoordeling en een verscherpte natuurtoets alsook de vraag tot  ontheffing van de MER-plicht. De aanvraag, ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant, is vandaag hangende en bevond zich op 5 februari 2021 in de fase van het openbaar onderzoek. 

De federale politie is zich terdege bewust van het belang van de natuurwaarde van de omgeving en heeft tevens kennis van de bezwaren van het gemeentebestuur van  kampenhout tegen de activiteiten op het domein.  Anderzijds is de bijscholingsactiviteit van essentieel belang voor de gespecialiseerde diensten van de geïntegreerde politie alsook voor andere veiligheidsdiensten, waaronder de militaire  eenheden. Wij zijn ervan overtuigd dat die activiteiten ook kunnen plaatsvinden met respect voor de onmiddellijke omgeving. Om beide belangen maximaal en optimaal te kunnen vrijwaren, voert de federale politie overleg met de gemeente Kampenhout over het uitdoofscenario voor de exploitatie van het  bijscholingscentrum op die locatie, zodat de  federale politie ondertussen een alternatieve site kan zoeken voor de oprichting van een nieuwe slipschool. 

In afwachting daarvan is de federale politie bereid de oppervlakte die wordt benut voor haar opleidingsactiviteiten, in de mate van het technisch mogelijke in te krimpen en een  deel van het domein van de Regie der Gebouwen nu reeds in overleg met de gemeente herin te richten met het oog op bos- en natuurbeheer. De huidige situatie is dan ook tijdelijk.  Inmiddels brengen de betrokken diensten van de federale politie en de Regie der Gebouwen zo snel  mogelijk alternatieve locaties in kaart, zodat ook op termijn de voor  de veiligheidsdiensten noodzakelijke opleidingsmogelijkheden en - faciliteiten voor voertuigbeheersing zonder onderbreking gewaarborgd kunnen blijven. 

Mijn repliek

Mevrouw  de minister, als ik u goed begrijp, dan is het de bedoeling dat er effectief gezocht wordt naar een alternatieve locatie. We betwisten immers niet dat het activiteiten zijn die passen in de opleiding en de bijscholing voor de politie. De vergunning die nu wordt aangevraagd, is dus tijdelijk en bedoelt om de tussenperiode te overbruggen. Het doet me plezier om dat te horen en ik zal u geregeld een stand van zaken vragen.

Conclusie

Vrij onverwacht kreeg ik van de minister te horen dat de federale politie plant om op termijn een andere locatie voor de slipschool te zoeken. Dit is natuurlijk volledig terecht, aangezien een autoslipschool echt niet thuishoort in een waardevol natuurgebied zoals het Hellebos. Voor een dergelijk opleidingscentrum bestaan er op het Belgisch grondgebied betere locaties, waar het normale functioneren van de school minder intrusief is voor de natuur. Het zal er nu op aankomen de minister te houden aan de hier gedane uitspraken. Het huidige en de toekomstige gemeentebesturen van Kampenhout hebben alleszins een belangrijk middel in handen om een verplaatsing op termijn af te dwingen. Vanzelfsprekend zal ook ik dit dossier blijven opvolgen. Ik kijk alleszins tevreden terug op een succesvolle samenwerking tussen het federale en het lokale niveau, waarbij de gebundelde krachten van politiek en middenveld tot een positief resultaat hebben geleid. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren