01 jun 2021

Meldpunt fiscale fraude

Tijdens de commissievergadering heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd over zijn actieplan sociale en fiscale fraude. Deze legislatuur zullen het Ministerieel Comité en het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude opnieuw hun activiteiten hernemen. Het voordeel van deze instanties is dat ze de expertise van onze administratie, ons gerecht en onze politie bundelen, en dit zowel voor sociale als fiscale fraude. Het is in de schoot van het College dat het nieuw actieplan zal worden opgemaakt. Dit actieplan moet ambitieus zijn, gezien het plan van de regering om tijdens deze legislatuur 1 mld euro aan bijkomende inkomsten uit de strijd tegen fraude te halen. Dieter Van Besien vroeg de Minister of hij plant een meldpunt voor fiscale fraude als actiepunt in het plan op te nemen. Dit meldpunt, dat voor sociale fraude reeds bestaat, zal tot eerlijkere vervolgingspraktijken zorgen en kan efficiëntiewinsten betekenen voor onze administratie. 

Meldpunt fiscale fraude

Op 11 januari klaagde Professor Maus het uitblijven van een duidelijk wettelijk kader voor het neerleggen van klachten over fiscale fraude in België aan. Een welomlijnd meldpunt is er wel voor sociale fraude, i.e. het Meldpunt Eerlijke Concurrentie, waar men terecht kan met klachten over oneerlijke handelspraktijken door misbruik van het sociaal recht. Als je bijvoorbeeld weet hebt van een concurrerend bedrijf dat zijn werknemers in het zwart uitbetaalt, wat het onmogelijk maakt voor jou om op een legale manier met dat bedrijf te concurreren, kan je een klacht indienen bij het Meldpunt. Het voordeel van deze werkwijze is dat er enkele voorwaarden aan een klacht worden gekoppeld (bvb. geen anonieme klachten), en dat daar enkele zekerheden tegenover staan. Zo zal het Meldpunt een correcte klacht sowieso onderzoeken, beschermt ze de identiteit van de neerlegger indien de klacht gegrond is, maar zal het Meldpunt de klager vervolgen indien de klacht louter neerkomt op laster.

De praktijk bij aangiftes van fiscale fraude staat daar diametraal tegenover. Een anonieme klachtenbrief naar de Bijzondere Belastinginspectie kan volstaan om een onderzoek op te starten. De identiteit en de motieven van de klager zijn hierbij onbekend, waardoor er geen voldoende garantie is op de waarheidsgetrouwheid van de gegeven informatie. De klacht kan dus neerkomen op laster, en de administratie heeft geen idee of de energie die ze investeert in het onderzoeken van de klacht iets zal opleveren. Het is dus pertinent dat wordt onderzocht of een meldpunt voor fiscale fraude kan worden opgericht, in navolging van het Meldpunt Eerlijke Concurrentie. Om die reden ondervroeg ik de Minister of hij de intentie heeft een dergelijk Meldpunt op te richten.

Mijn vraag 

In 2015 werd het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie opgericht. Mensen die een vorm van sociale fraude willen aangeven, kunnen vandaag hun klacht via dit meldpunt indienen. Zij weten zo zeker dat hun klacht bij de bevoegde overheidsactor terechtkomt.

Het meldpunt werd opgericht volgens drie principes. Het zou anonieme klachten weren. Het zou werken aan de hand van een laagdrempelige procedure. Het zou ook misbruik van het meldpunt sanctioneren.

Vandaag wordt misbruik van het meldpunt verminderd doordat lasterlijke aangevers kunnen worden vervolgd. Indien de melding geen laster uitmaakt en tenzij de melder anders beslist, wordt ook de identiteit van de melder vandaag beschermd. Zelfs voor een rechtbank zullen de sociale inspectiediensten dat niet bekendmaken. De situatie is volledig anders bij meldingen van fiscale fraude. Aangezien de fiscus geen  centraal meldpunt heeft, komen deze meldingen, vorig jaar ongeveer 3.000, via diverse kanalen en vormen binnen, ook anoniem en lasterlijk.

Door geen kwaliteitsvereisten of beschermingsmaatregelen aan de meldingen te koppelen, gaat veel energie van de belastinginspecties verloren door het natrekken van onterechte meldingen, dit terwijl, in de woorden van Michel Maus, een goede regeling zowel de oprechte fiscale klokkenluider als de belastingplichtige die onterecht wordt aangeklaagd bescherming moet bieden.

Mijnheer de minister, omdat u een overkoepelend actieplan tegen fraude zal opstellen, heb ik de volgende vragen voor u:

Is het uitwerken van een meldpunt voor fiscale fraude reeds in het College besproken? Wat waren de voornaamste conclusies? Zo neen, zal de mogelijke oprichting nog aan bod komen en zullen dezelfde principes die gelden voor het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie als leidraad
dienen?

Is het een optie om meldingen voor fiscale fraude te integreren in het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie, wat in lijn zou zijn met uw intentie om de werking van alle actoren in de strijd tegen fraude verder te integreren? Wat zijn volgens u hierbij eventuele hindernissen?

Het antwoord van de Minister

In het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude zijn maatregelen besproken en voorgesteld om de effectiviteit van de bestaande meldpunten te verbeteren. Deze vormen een onderdeel van het eerste actieplan dat momenteel besproken wordt binnen het Ministerieel Comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Voor de fiscale fraude is het zo dat de FOD Financiën regelmatig meldingen over vermeende fraude ontvangt. Die meldingen worden steeds onderzocht en bezorgd aan de meest geschikte dienst binnen de FOD Financiën. Dat kan de BBI zijn, maar ook de fiscaliteit, Douane en Accijnzen of de Patrimoniumdocumentatie. Het is belangrijk om te weten dat deze praktijk bestaat en werkt. Dat neemt niet weg dat er  misschien nog verbeteringen mogelijk zijn. Deze zullen aan bod komen in het voorgestelde project van het actieplan.

Mijn repliek

Uw ambitie om fraude te bestrijden steun ik, zoals u weet, volop. Er bestaan vandaag inderdaad al mechanismes voor aanmeldingen. In mijn vraagstelling heb ik echter geduid dat het geheel van de problematiek nog verbeterd kan worden. Wij kunnen volgens mij gemakkelijk vooruitgang boeken door de werking van het reeds bestaande meldpunt voor sociale fraude uit te breiden, al is het in de frontend, met een poot voor fiscale fraude. Dat kan een voordeel betekenen voor een geïntegreerde aanpak van sociale en fiscale fraude.

Conclusie

Het is goed nieuws dat de werking van de verschillende meldpunten zal worden onderzocht. Tegelijkertijd is er moeilijk sprake van een 'meldpunt' in het geval van de huidige meldingen van fiscale fraude die binnenkomen bij de FOD Financiën. Het is waar dat burgers met hun klachten ergens terecht kunnen. Tegelijkertijd blijft zinvol om een meldpunt uit te werken dat vormvoorschriften aan een melding oplegt. Ik hoop dan ook dat het eerste actieplan in een formalisering van de klachten over fiscale fraude voorziet, en zal samen met mijn fractie onderzoeken of we een wetgevend initiatief in die zin ondernemen in alternatief geval.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren