08 jun 2021

Steunmaatregelen voor de zwaarst getroffen sectoren

Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd over de steunmaatregelen die er zijn gekomen voor de horeca en de evenementensector. Hoewel Dieter Van Besien het goed vindt dat deze sectoren financiële ondersteuning krijgen, vroeg hij de Minister hoe hij een gelijk speelveld zal realiseren. De maatregel om de btw voor de horeca te verlagen kan door Europese regelgeving niet gekopieerd worden voor andere zwaar getroffen sectoren.

Een gelijk speelveld voor de getroffen sectoren

Tijdens de Ministerraad van 21 april 2021 werd een steunpakket ter waarde van 835 mln euro goedgekeurd voor de horeca en de zwaarst getroffen sectoren. Een van de steunmaatregelen voor de horeca was het verlagen van het btw-tarief op dranken van 21% naar 6%. Het is logisch en goed dat de horeca steun krijgt, maar door Europese regelgeving kan de btw-verlaging die er voor hen is gekomen niet zomaar worden doorgetrokken naar andere zwaar getroffen sectoren.

De Europese BTW-richtlijn bepaalt dat een gunsttarief er alleen kan gelden voor een beperkt aantal sectoren. Kappers zijn een van de beroepen die worden genoemd in de richtlijn. Ik heb de Minister dan ook ondervraagd of een tijdelijke btw-verlaging voor de kappers een maatregel is die hij overweegt. Uit de rapporten van de Economic Risk Management Board blijkt immers dat niet-medische contactberoepen zoals kappers deel uitmaken van de zwaarst getroffen sectoren.

In ieder geval moeten sectoren die op een vergelijkbare manier getroffen zijn, van vergelijkbare steun genieten. Het verlagen van het btw-tarief voor sommige sectoren kan deze doelstelling bemoeilijken, omdat Europese regelgeving zich verzet tegen een uniforme btw-verlaging voor alle zwaar getroffen sectoren. Om die reden heb ik de Minister specifiek gevraagd hoe hij, gezien de genomen maatregelen, en de juridische realiteit waarbinnen hij werkt, de gelijke behandeling van vergelijkbare sectoren monitort en verzekerd.

Mijn vraag aan de Minister

De economische impact van corona verschilt sterk per sector. De keuze van de regering om tijdelijk een btw-tarief van 6 % te hanteren voor de horeca en de steunmaatregelen die werden genomen voor de evenementensector weerspiegelen die realiteit. De meest getroffen sectoren hebben specifieke steun nodig.

De rapporten van de Economic Risk Management Group tonen aan dat de reissector en de niet-medische contactberoepen ook bij de zwaarst getroffen sectoren horen. De keuze om de horeca en de evenementensector te steunen is legitiem, maar mijn bezorgdheid betreft de manier  waarop de regering sectoren die vergelijkbare schade hebben geleden, op een gelijke manier zal behandelen.

Daarom heb ik de volgende vragen voor u, mijnheer de minister.

Waarom hebt u ervoor gekozen om de btw-tarieven te verlagen voor de horeca en de evenementensector, maar niet voor ondernemers actief in andere zwaar getroffen sectoren?

Worden bijkomende herstelmaatregelen voor de reissector en de niet-medische contactberoepen overwogen? Kunnen btw-verlagingen voor kappersdiensten en de reissector hier een deel van uitmaken, aangezien dat expliciet is toegestaan onder de Europese btw-richtlijn?

Hoe zult u garanderen dat de zwaarst getroffen sectoren gelijk behandeld worden indien het niet mogelijk is het btw-tarief te verlagen, zoals voor de andere niet-medische contactberoepen buiten de kappers?

Gelooft u dat een alternatieve herstelregeling voor die sectoren in dat geval op haar plaats is?

Het antwoord van de Minister

De regering heeft reeds een breed pakket van steun- en herstelmaatregelen genomen. Wij hebben er bij de opening op 8 mei voor gekozen om de horecasector te ondersteunen met een tijdelijke btw-verlaging. Er werd hier een aantal voorstellen naar voren gebracht van andere sectoren en ik wil daarbij een voor een duiding geven.

Het recht op toegang tot heel wat fysieke evenementen, zoals cultuur, sport en vermaak, was reeds vóór de coronacrisis onderworpen aan het verlaagde tarief van 6 %. Bepaalde diensten binnen deze sectoren zijn bovendien zelfs vrijgesteld van btw.

De reissector geniet van verschillende specifieke maatregelen. Zo zijn bijvoorbeeld hoteldiensten en het ter beschikking stellen van kampeerplekken in België reeds onderworpen aan een verlaagd btwtarief van 6 %. Ook voor personenvervoer is er een verlaagd btw-tarief. In sommige gevallen, voornamelijk zeevervoer en internationaal luchtvervoer, is het zelfs zo dat er een vrijstelling van btw is.

De regering heeft op grond van de Europese btwrichtlijn alleen de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief in te voeren voor de goederen en diensten die heel expliciet in bijlage 3 van de richtlijn worden opgesomd. Ik begrijp uiteraard de vraag met betrekking tot de kapperdiensten, maar het is zo dat alle niet-medische contactberoepen, met uitzondering van de kapperdiensten, niet opgenomen zijn in bijlage 3 van de btw-richtlijn. Derhalve is het zeer moeilijk om een verlaagd tarief voor alle niet-medische contactberoepen in te voeren.

Uiteraard zal de regering de situatie in alle sectoren van nabij blijven opvolgen, om te bekijken of bijkomende maatregelen vereist zijn en welke maatregelen op dat ogenblik het meest geschiktst blijken te zijn.

Mijn repliek

Het moet onze ambitie zijn om onze steun aan het herstel zo gericht mogelijk te voorzien voor die sectoren die deze nodig hebben. Volgens de Nationale Bank doet ons land het op dat vlak helemaal niet slecht, met het afbakenen en diversifiëren van de steun. Natuurlijk, the devil is in  the details.

Er komen enkele zaken naar boven, waarbij de vraag rijst op welke manier wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen die een gelijkaardige maatregel krijgt opgelegd, op een gelijkaardige manier ondersteund wordt. Zo zijn de niet-medische contactberoepen naar boven gekomen. In mijn vraagstelling refereerde ik ook aan het verschil tussen kappers en andere niet-medische contactberoepen, aangezien voor de ene beroepsgroep een uitzondering mogelijk is en voor andere niet. Ook de reissector komt naar boven. Daarover hebt u enkele antwoorden gegeven.

Als het niet kan via de btw, moeten wij bekijken op welke andere manier wij in tijdelijke herstelmaatregelen kunnen voorzien, gelijkaardig aan de maatregelen voor de horeca- en evenementensector, zodat die sectoren die op dezelfde manier werden geraakt, ook op een gelijkaardige manier worden ondersteund. Ik roep ertoe op om daarvoor zeker nog aandacht te hebben en om mee te zoeken naar oplossingen daarvoor.

Conclusie

De Minister is zich duidelijk bewust van de ongelijke behandeling die het gevolg kan zijn van het verlagen van het btw-tarief voor sommige sectoren. Hij noemt dit zelf als de reden om geen verlaging van het btw-tarief voor kappers te voorzien. Zijn redenering dat kappers onderdeel uitmaken van de niet-medische contactberoepen, en dat deze sector in zijn geheel gelijk moet worden behandeld, getuigd hiervan. Ik begrijp die redenering, maar geloof dat de gelijke behandeling ook cross-sectoraal moet voorzien worden.

De Minister heeft niet stilgestaan bij de manier waarop de regering de gelijkheid van de steun voor de verschillende sectoren monitort en verzekert. Hij erkent het wel duidelijk als doelstelling van zijn beleid. Ik zal ook in de toekomst de signalen die ik krijg van verschillende sectoren voorleggen aan de Minister wanneer die gelijke behandeling in het gedrang dreigt te komen. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren