04 mei 2022

De toegang tot bankdiensten

Tijdens de commissievergadering van 4 mei 2022 heeft Dieter Vanbesien de minister van economie ondervraagd naar zijn plannen om bankdiensten te garanderen. Belgische banken zien in de digitalisering immers een opportuniteit om bankautomaten en -kantoren te sluiten. Helaas zijn er veel Belgen die geen toegang hebben tot online bankdiensten, aangezien ze geen toegang hebben tot internet of niet de vereiste digitale vaardigheden hebben. Deze Belgen moeten ondersteuning vinden bij hun netwerk of bij hulpverleners om toegang tot het economisch verkeer te kunnen behouden. Op deze manier kunnen banken hun winsten opkrikken ten koste van andere maatschappelijke actoren. Dieter Vanbesien vroeg de minister of hij deze analyse deelt en welke oplossingen hij voor dit fenomeen ziet.

Mijn vraag aan de minister

Ik wil u nogmaals ondervragen over een essentieel onderwerp, m.n. de digitalisering en negatieve invloed op de toegang tot bankdiensten. Zoals u weet zijn deze diensten zelf de toegangspoort tot het economisch verkeer en zo tot volwaardige deelname aan onze samenleving.

De politiek onderneemt actie in dit dossier. Vorig jaar werd het charter voor de universele bankdienst geïntroduceerd. Het charter wil de betaalbaarheid van basisbankdiensten garanderen en legt enkele schadelijke prijsevoluties aan banden. Er was ook aandacht voor de toegang tot bankautomaten in de zevende beheersovereenkomst met Bpost. Uit eerdere discussies die wij hebben gehad en uit uw beleidsnota's blijkt echter dat deze initiatieven ook voor u niet voldoende zijn. Meer fundamenteel breken ze niet met de onderliggende evolutie die ons in een wurggreep houdt. Banken gebruiken de digitalisering immers om kosten die intrinsiek gekoppeld zijn aan hun maatschappelijke rol - het verschaffen van toegang tot bankdiensten - af te wentelen op burgers en de overheid. Zij drijven zo hun eigen winsten op, maar veroorzaken schade omdat andere actoren in mindere mate in staat zijn deze kosten te dragen en te beperken. Als burgers zijn we hier collectief het slachtoffer van, maar in hoofdzaak treft het de meest kwetsbaren.

  1. Gelooft u dat de oplossing er uiteindelijk in moet bestaan dat banken zelf opnieuw de kosten dragen van het verzekeren van de toegang tot bankdiensten?
  2. Wordt het charter voorlopig naar tevredenheid nageleefd? Zijn er reeds klachten en/of bezorgdheden?
  3. Welke maatregelen zal deze regering dit jaar nemen om te verzekeren dat (kwetsbare) Belgen toegang hebben tot menselijk contact met bankmedewerkers, zowel telefonisch als via bankkantoren? Tegen wanneer kunnen wij deze maatregelen verwachten?
  4. Om werkelijk inzicht te krijgen in de kost van de manier waarop banken de digitalisering doorvoeren, lijkt overleg met de minister van sociale zaken mij ook essentieel. Kinderen van oudere Belgen, geëngageerden in het sociale middenveld, maar zeker ook OCMW-medewerkers ondersteunen vandaag talloze ouderen, mensen met een beperking, en ongeletterden of anderstaligen met het uitvoeren van bankverrichtingen, het openen van rekeningen, enzovoort. Brengt de regering de inspanningen van sociale werkers hieromtrent in kaart en welke evolutie blijkt hieruit? Zal hier werk van worden gemaakt?

Het antwoord van de minister

De universele bankdienst wordt aangeboden tegen een maximale forfaitaire kostprijs van 60 euro per jaar, dus 5 euro per maand. De maximale prijs geldt voor de looptijd van het Charter, tot 30 juni 2024. De kosten kunnen gedurende die periode met maximaal 6 euro per jaar stijgen zonder dat de totale kostprijs van 60 euro per jaar wordt overschreden. Dat bedrag is het resultaat van een overleg met de sector. Banken die de universele bankdienst aanbieden, moeten bovendien de precieze inhoud van de aangeboden diensten en tarieven bekendmaken op hun website en in de kantoren via het informatiedocument over de vergoedingen. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden die sommige consumenten ondervinden met technologie. Daarom zie ik er, samen met mijn administratie, op toe dat maatregelen worden genomen om de toegang tot bankdiensten voor alle burgers te verzekeren. Dat is met name de doelstelling van het Charter inzake de universele bankdienst dat zich richt tot consumenten die niet over de juiste apparatuur of digitale kennis beschikken.

Ik zal er dan ook op toezien dat het Charter door de sector wordt toegepast en nageleefd en ik zal bovendien inspanningen blijven leveren om de digitale kloof te dichten zonder de verdere digitalisering van het betaalverkeer te beletten of te vertragen. Ik beschik helaas niet over cijfers over eventuele klachten wat betreft de universele bankdienst.

Mijn repliek

Ik ben zelf een groot voorstander van digitalisering, ook in de bankwereld. Laat daar geen twijfel over bestaan. Ik ben daarnaast echter ook heel gevoelig – ik weet dat u dat ook bent – voor het bewaken van de toegankelijkheid van financiële diensten voor iedereen, ook voor wie digitaal minder geletterd is of minder toegang heeft.

De universele bankdienst is een goede zaak, maar is alleen maar zinvol als mensen toegang hebben tot een kantoor of tot een automaat. Dat is uiteraard een voorwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat het digitale en het analoge nog een hele tijd hand in hand zullen moeten gaan. Naarmate wij verder gaan in de tijd, zal het steeds meer overhellen richting het digitale en dus zullen banken, die commerciële bedrijven zijn, steeds meer proberen het niet-digitale af te stoten of af te wentelen op anderen.

Daar komt dan de maatschappelijke rol van de banken aan de oppervlakte. Zij moeten zelf verantwoordelijk blijven voor die taak. Het is aan de overheid om hen daarop te wijzen en om daarover steeds opnieuw afspraken te maken en dat op te volgen en te controleren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren