29 okt 2020

Voortgang internationale onderhandelingen tegen belastingontwijking multinationals

Sinds enige tijd wordt er binnen het "Inclusive framework" van de OESO onderhandeld over het aanpakken van de "tax challenges arising from digitalisation of the economy" onder het mandaat van de G20 en de G7. Maar liefst 137 landen zijn lid van dit Inclusive Framework, waardoor het slagen van deze onderhandelingen een enorme impact zouden kunnen hebben op het inperken van de wereldwijde belastingontwijking. De onderhandelingen over twee pijlers (enerzijds de creatie van een ééngemaakte aanpak wat betreft het bepalen van de locatie waar een multinational belasting moet betalen, en anderzijds onder meer het vastleggen van een minimumbelasting) volgden een ambitieus tijdskader, waarbij er gemikt werd om nog dit jaar te landen.

 

Dieter Van Besien, mede-auteur van een resolutie ter ondersteuning van deze onderhandelingen,  ondervroeg voormalig minister van Financiën De Croo deze zomer reeds over de impact van de houding van de Amerikaanse regering-Trump op de voortgang van het onderhandelingsproces, en de mogelijkheden tot Europese actie wanneer de OESO-onderhandelingen niet zouden slagen. Eind oktober ondervroeg hij de nieuwe minister Van Peteghem over de inhoudelijke voortgang die er in deze onderhandelingen is geboekt, alsook over de toekomst van de onderhandelingen.

Kamerlid Van Besien:
"Persoonlijk heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dit initiatief van de OESO is daarin heel belangrijk. Het is stuitend hoe een aantal multinationals ervoor kan zorgen dat ze keer op keer door de mazen van het net glippen, maar dat kan alleen maar omdat wij dat met z'n allen toelaten. We kunnen dit enkel aanpakken door de ongepaste fiscale concurrentie tussen de verschillende landen te stoppen. Ik hoop dus echt dat we hier een doorbraak kunnen forceren, liefst in het kader van de OESO-onderhandelingen , indien niet met de Europese Unie."

 

Minister Van Peteghem:
"Mijnheer Vanbesien, bedankt voor deze alweer uitgebreide lijst vragen die ik mag ontvangen . Zoals het er nu naar uitziet, zal een politiek akkoord over de twee pijlers zowel op nationaal niveau, door middel van de nationale belastingsregels, als op internationaal niveau moeten worden uitgevoerd.Voor pijler 1, waarbij er eigenlijk een nieuwe belasting wordt ingevoerd, gaat het over de nationale regels voor de identificatie van de belastingplichtigen, de berekening van de belasting, de aangifte en controle en de vermijding van dubbele belasting.Voor pijler 2 zullen nationale regels nodig zijn om winst die in het buitenland niet of onvoldoende werd belast alsnog in België te kunnen belasten. Met betrekking tot uw vragen zal voor beide pijlers een modelwetgeving worden uitgewerkt waaraan de staten zich moeten houden.
Op internationaal niveau zal wellicht gewerkt worden met een nieuw multilateraal verdrag waarin de internationale regelgeving zal worden opgenomen, samen met een gezamenlijk overeengekomen toelichting en bindende richtlijnen. Dit nieuwe verdrag zal voorrang hebben op bestaande bilaterale belastingsverdragen en België steunt deze aanpak ten volle.

Met betrekking tot uw tweede vraag is het minimumtarief dat de regels van pijler 2 activeert tot op heden nog niet vastgelegd. Waarschijnlijk zal dat tarief zich situeren tussen 10 en 15%. België kan zich hierin vinden aangezien het tarief niet zal worden afgezet tegen de nationale nominatieve tarieven maar wel tegen de effectieve belastingtarieven, berekend op basis van de effectief geheven belastingen.

Met betrekking tot uw derde vraag worden in de huidige stand van zaken een aantal entiteiten uit het toepassingsgebied van pijler 2 gesloten. Het gaat daarbij onder meer over collectieve beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, overheidsentiteiten, internationale overheids-organisaties en vzw's. Deze worden uitgesloten omwille van de finaliteit van hun activiteiten, ze zijn zonder winstoogmerk of van algemeen belang, of omwille van het feit dat niet de entiteit maar de begunstigden normaal gezien op hun inkomen worden belast, zoals ook pensioenfondsen, collectieve beleggingsinstellingen en dies meer. België steunt ook deze aanpak.

Ik blijf ervan overtuigd dat de uitdagingen op het vlak van belastingen ten gevolge van de digitalisering van de economie best op een globale en gecoördineerde wijze worden aangepakt, bij voorkeur op het niveau van het Inclusive Framework. Indien een akkoord op dat niveau niet mogelijk zou zijn, moet er uiteraard gestreefd worden naar een gecoördineerde aanpak op het Europese niveau. Met betrekking tot uw algemene bemerkingen, zal België, zoals in het regeerakkoord vermeld staat, constructief meewerken aan een internationale oplossing. België is in het algemeen tevreden met het voorstel dat nu op de onderhandelingstafel van het Inclusive Framework ligt, zowel over pijler 1 als pijler 2. Het voorstel vormt een solide basis voor een politiek akkoord. De leden van het Inclusive Framework zijn ook van oordeel dat een politiek akkoord over beide pijlers mogelijk is tegen midden 2021. Zij zullen hiervoor al het nodige doen. Om die reden is het ook aangewezen om pas op het Europese niveau in actie te komen indien een dergelijk akkoord uitblijft. België gaat er ook van uit dat de Commissie tegen dan concrete voorstellen zal doen en een ontwerp van richtlijn hieromtrent op tafel zal leggen."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren