01 jun 2021

De zitdagen voor de belastingaangiften

Tijdens de commissievergadering van 1 juni 2021 heeft Dieter Van Besien de Minister van Financiën ondervraagd over zijn plannen om zitdagen te organiseren om mensen te helpen met het invullen van hun belastingaangifte. De gewijzigde situatie met corona en de tekortkomingen die er bestaan met de telefonische hulp vormen volgens Dieter Van Besien een belangrijke motivatie om een extra inspanning te doen voor zij die extra hulp nodig hebben. Hoewel de administraties hun uiterste best doen en de veiligheid primeert, toont recente berichtgeving in de media aan dat mensen die maatschappelijk in een zwakkere positie staan het sterkst benadeeld worden door het uitblijven van fysieke zitdagen.

Het belang van zitdagen

Vorig jaar ondervroeg ik de toenmalige Minister van Financiën, Alexander De Croo, over het organiseren van fysieke zitdagen. Toen heeft hij er voor gekozen om de fysieke zitdagen - ondanks de versoepelingen die toen golden - niet te organiseren vanwege corona. Vanuit de bezorgdheden rond de gezondheid van onze bevolking is die beslissing natuurlijk te begrijpen, en de telefonische dienstverlening werd uitgebreid als compenserende maatregel. Helaas was dit niet voldoende voor veel mensen die de complexe belastingaangiftes niet zelfstandig kunnen invullen. Enerzijds omdat niet alles mondeling verduidelijkt kan worden, en anderzijds door mogelijke taalbarrières die de FOD Financiën zonder samenwerking met de lokale besturen niet zomaar kan wegwerken.

In de media vernamen we de voorbije weken verschillende berichten die aantoonden dat het instrument van de vereenvoudigde aangiftes niet waterdicht is, en dat deze voorstellen van belastingaangifte eerder in het nadeel van de belastingbetaler kunnen uitvallen. Het is duidelijk dat dit niet van slechte wil getuigt, maar het gevolg hiervan is wel dat diegenen die niet de mogelijkheid hebben om hun belastingaangifte te controleren, benadeeld worden. Dit zijn hoofdzakelijk mensen in meer maatschappelijk kwetsbare posities. 

Dit jaar zijn we niet in dezelfde situatie als vorig jaar. Ten eerste zijn de coronacijfers goed en hebben we beter geleerd hoe we met het virus kunnen omgaan. Ten tweede kunnen we de nadelige gevolgen van het uitblijven van fysieke zitdagen beter inschatten. Om deze redenen heb ik de Minister van Financiën gevraagd of hij overweegt om de fysieke zitdagen voor het invullen van de belastingaangiftes in samenspraak met de gemeentes die vragende partij zijn, te organiseren. 

Mijn vraag aan de Minister

Mijnheer de Minister, in 2020 heb ik aan uw voorganger gevraagd of het voor de FOD Financiën mogelijk was om op een veilige manier de fysieke zitdagen, die de dienst normaal organiseert, te laten doorgaan. In normale tijden worden die momenten in steden en gemeenten  georganiseerd, om mensen fysiek te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte.

Wij weten dat er een grote nood aan die hulp is. In 2019 hebben 620.000 Belgen van de dienst gebruikgemaakt. Taalbarrières en de  complexiteit van de belastingaangifte zorgen ervoor dat de telefonische hulp die de FOD Financiën vandaag aanbiedt, voor veel mensen niet  volstaat. In 2020 argumenteerde uw voorganger dat het stijgende aantal voorstellen van vereenvoudigde aangiftes betekende dat ook de  fysieke dienstverlening minder noodzakelijk was. In 2021 is dat aantal teruggedrongen na waarschuwingen van de ombudsman dat de voorstellen te veel fouten bevatten, meestal in het nadeel van de belastingplichtige.

Vandaag is de situatie anders dan in 2020. De vaccinatiegraad stijgt aanzienlijk en ook onze kennis van het virus en onze kunde om er veilig mee om te gaan, zijn groter. Ook kunnen wij vandaag het belang van de fysieke sessies beter inschatten.

Daarom heb ik enkele vragen voor u.

Zult u alsnog overwegen de fysieke zitdagen te organiseren met de steden en gemeenten die signaleren dat zij de zitdagen als noodzakelijk ervaren en die veilige werkomstandigheden kunnen garanderen?

Is er een overleg geweest tussen de FOD Financiën en de grote steden en gemeenten, om op een veilige manier fysieke zitdagen te organiseren? Wat was het resultaat van het overleg? Waarom is er uiteindelijk voor gekozen de zitdagen niet te laten doorgaan?

Hoe beoordeelt u de effecten van het uitblijven van de fysieke zitdagen op de accuraatheid van de belastingaangiftes die in 2020 werden ingediend?

Hoe evalueert u de telefonische hulp die in 2020 werd geboden? Stuit de FOD Financiën vaak op taalbarrières? Op welke vlakken zal de FOD de telefonische dienstverlening bijsturen in het licht van de ervaring van 2020?

Ten slotte, bent u het met mij eens dat het een ongewenste situatie is dat de meest kwetsbaren, die het sterkst afhankelijk zijn van fysieke  dienstverlening, ook financieel het meeste nadeel zullen ondervinden, omdat geen zitdagen worden georganiseerd?

Ik kijk uit naar uw mening daarover.

Het antwoord van de Minister

Het thema dat u hebt aangehaald vind ik zelf bijzonder belangrijk. Daarom wil ik de situatie even duiden en uitleggen waarom ik deze beslissing heb genomen.

In eerste instantie was er in 2020 enkel een telefonische ondersteuning mogelijk. Die is zeer positief onthaald. Er waren 311.000 aangiften die ingevuld zijn met telefonische hulp. Daarnaast kwamen er in de periode mei-juni 2020, de periode van de aangifte en het voorstel dat de belastingplichtige kreeg, een bijkomende 225.000 oproepen binnen. Op zich kunnen we dus wel zeggen dat dit op een zeer positieve manier werd geëvalueerd.

Ten tweede, bij de voorbereiding van dit aangifteseizoen was het de bedoeling dat de FOD Financiën, net omwille van de positieve feedback die men had gekregen, op een gelijkaardige manier te werk zou gaan. Daarbij zou men de mensen proactief contacteren, nog vooraleer de belastingsbrief was toegekomen, om een afspraak te maken om hen ook dit jaar te helpen bij het invullen van de belastingsbrief. Het was  perfect mogelijk om de mensen in april, vooraleer het aangifteseizoen, te bellen met de vraag om een afspraak in te plannen omdat zij vorig jaar ook van de telefonische hulp hadden gebruikgemaakt.

Ik vond het zelf bijzonder belangrijk dat er meer mogelijk was dan vorig jaar en dat er ook fysieke ondersteuning beschikbaar was. Deze beslissing werd in maart genomen, op een moment dat we nog niet wisten hoe de coronacrisis verder zou evolueren. We wisten niet of er nog veel problemen zouden zijn, waardoor het moeilijk zou zijn om fysieke ondersteuning aan te bieden.

Om die reden is in maart beslist dat iedereen een afspraak kan maken. Die afspraken zullen plaatsvinden in september omdat er dan minder risico's zouden zijn en iedereen dan gevaccineerd zal zijn. De reden waarom we vragen om een afspraak te maken vóór 30 juni is duidelijk, denk ik. Op die manier weten wij dat de belastingsbrief van iemand die niets ingediend heeft maar een afspraak heeft gemaakt, in september zal worden ingevoerd.

Ik wil aan de ene kant toch wel duidelijk maken dat het voor mij heel belangrijk is dat fysieke ondersteuning mogelijk is. Als burgemeester weet ik hoe belangrijk die lokale zitdagen zijn. Ik begrijp ook dat het voor sommige zeer kwetsbare mensen zelfs moeilijk is om gewoon maar te telefoneren. Om die reden hebben we met de lokale besturen de afspraak gemaakt dat mensen naar de lokalen van het OCMW mogen komen om te bellen met de FOD Financiën. Ook die ondersteuning hebben we dus mogelijk gemaakt.

Uiteraard is het de bedoeling om volgend jaar, wanneer het weer mogelijk zal zijn, de lokale zitdagen weer te organiseren. Voor alle  duidelijkheid, de FOD Financiën moet hier heel veel tijd in steken. Ik vind die ondersteuning bijzonder belangrijk. Denk alleen al maar aan de personen die de afspraken inboeken.

Telefonisch is een zeventigtal medewerkers daar bijna tweeënhalve maand mee bezig. Zowat 830 medewerkers helpen de aangiftes invullen via de telefoon. In het najaar zullen we dan nog de fysieke bijeenkomsten hebben, die weliswaar enkel plaatsvinden in de lokalen van de FOD Financiën, dit om de juiste ruimtes te kunnen gebruiken voor de veiligheid van onze medewerkers. We hebben getracht, dat wil ik benadrukken, iedereen de kans te geven om op de best mogelijke manier de nodige ondersteuning te krijgen en met de FOD Financiën een gepaste oplossing te vinden.

Mijn repliek

Het doet mij plezier dat u zegt dat u het zich persoonlijk aantrekt en er het belang van inziet. We moeten heel voorzichtig zijn met het  afbouwen van bepaalde dienstverlening, omdat we daar gemakkelijk kwetsbare groepen in missen. Ik ben blij met uw antwoord dat er meer kan dan vorig jaar en dat er voor de mensen een mogelijkheid is om fysiek te worden geholpen. De procedure zal wel wat verwarrend zijn, want men moet een afspraak maken vóór 30 juni, voor een afspraak in september. Communicatie hierover zal heel belangrijk, nee, cruciaal zijn. De lokale overheden zullen daar zeer sterk bij moeten helpen. Wij zullen ook helpen en deze regeling zo goed als mogelijk promoten. Ik dank u voor het meedenken in die richting.

Conclusie

Net zoals vorig jaar blijft corona een doorslaggevende rol spelen in de beleidsbeslissingen op alle niveaus. Daarom is het goed dat de Minister van Financiën ook in die context tegemoet wil komen aan de noden van de mensen waarvoor telefonische hulp voor het invullen van de belastingaangifte niet volstaat. Er zullen weliswaar opnieuw geen zitdagen worden georganiseerd, maar men kan tot 30 juni een afspraak maken om in september geholpen te worden op de kantoren van de FOD Financiën. Op hun website staat deze informatie een beetje moeilijk terug te vinden, maar je kan er hier meer over lezen. De mensen van de FOD Financiën doen hun uiterste best in moeilijke omstandigheden. Nu is het belangrijk dat de lokale besturen en burgers de hulp die onze administratie voorziet bekend maakt aan zij die het nodig hebben.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren